تعداد مشاهده مقاله

88,396

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

91,676

نسبت مشاهده بر مقاله

1636.96

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1697.7

تعداد مقالات ارسال شده

344

تعداد مقالات رد شده

185

درصد عدم پذیرش

54

تعداد مقالات پذیرفته شده

54

درصد پذیرش

16

((به سامانه نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی خوش آمدید))

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 1-169