تعداد مشاهده مقاله

68,082

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

58,359

نسبت مشاهده بر مقاله

1260.78

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1080.72

تعداد مقالات ارسال شده

305

تعداد مقالات رد شده

179

درصد عدم پذیرش

59

تعداد مقالات پذیرفته شده

54

درصد پذیرش

18

((به سامانه نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی خوش آمدید))

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 1-169