تعداد مشاهده مقاله

71,109

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

64,262

نسبت مشاهده بر مقاله

1316.83

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1190.04

تعداد مقالات ارسال شده

310

تعداد مقالات رد شده

179

درصد عدم پذیرش

58

تعداد مقالات پذیرفته شده

54

درصد پذیرش

17

((به سامانه نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی خوش آمدید))

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 1-169