نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه علوم تربیتی، واحد تربیت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تربیت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه‌ی‌درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموزان ADHD بود.این پژوهش آمیخته، نوع اکتشافی بود در بخش کیفی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان انجام و در بخش کمی، پرسشنامه‌ای با 10 مؤلفه و 180 خرده‌مؤلفه طراحی و با 40 نفر از خبرگان برنامه‌ریزی‌درسی، روانشناسی، علوم مغز اجرا شد. بر اساس بازخوردها، پرسشنامه اصلاح و در اختیار 419 نفر از خبرگان برنامه‌ریزی‌درسی، روانشناسی، علوم مغز و کارشناسان آموزش، مشاوره و معلمان مقطع ابتدایی مشهد قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تایید و روایی و پایایی داده‌ها به وسیله بررسی اعضا و آلفای کرانباخ (83/0) تائید شد. روش نمونه‌گیری کیفی، هدفمند و در بخش کمی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای استفاده شد. برای اعتباریابی الگو از تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده و با تحلیل عاملی مرتبه اول الگوی مزبور تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که مؤلفه‌های 11‌گانه (منطق، اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری،ارزشیابی، فضای یادگیری، مواد و منابع، نقش معلم، زمان یادگیری، گروه‎بندی و ویژگی‌های فراگیر )احصا شده بار عاملی کافی را برای پیش‌بینی الگوی برنامه‌ی‌درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموزان ADHD دارند. همچنین شاخص‌های(842/0=‌CMIN/DF‌)، (000/0= RMSEA)، (000/1 = CFI)، (005/1‌= TLI)،( 003/1 = IFI) و (974/ =RFI) بود. نتایج نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and validation of a complementary curriculum compatible with the ADHD student brain

نویسندگان [English]

  • ashraf asilian 1
  • Hossein Momeni Mahmoui 2
  • ali akbar ajam 3

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Heydariyeh Education Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Heydariyeh Education Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

3 payame noor university

چکیده [English]

The purpose of the research was to design and validate the supplementary curriculum model compatible with the brains of ADHD students. This research was a mixed, exploratory type in the qualitative part of document analysis, qualitative content analysis and interviews with 17 experts, and in the quantitative part, a questionnaire with 10 components and 180 sub-components were designed and implemented with 40 experts in curriculum planning, psychology, and brain sciences. Based on the feedback, the questionnaire was modified and given to 419 experts in curriculum planning, psychology, brain science, education experts, counseling and elementary school teachers in Mashhad. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, and the validity and reliability of the data were confirmed by means of member checks and Cronbach's alpha (0.83). A qualitative, targeted sampling method was used in the quantitative part of the multi-stage cluster sampling method. Structural equation modeling analysis was used to validate the model and it was confirmed by first-order factor analysis. The results of the second-order confirmatory factor analysis showed that the 11 components (logic, goals, content, learning teaching strategies, evaluation, learning environment, materials and resources, teacher's role, learning time, grouping, and inclusive characteristics) have sufficient factor loading. To predict the brain-compatible supplemental curriculum pattern of students with ADHD. Also, the indexes (CMIN/DF = 0.842), RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, TLI = 1.005, IFI = 1.003) and RFI = 974 Was. The results showed that the designed model has a very favorable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Supplementary curriculum
  • Inactivity
  • Compatible with the brain