نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه

چکیده

هدف این مقاله نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی است. در این نظریه کلیت برنامه درسی در خدمت تغییرات بنیادین جامعه بوده و معلم و دانش‌آموز به‌عنوان کنشگران اصلی برنامه درسی، نقش اساسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و برای دستیابی به داده‌های معتبر از روش «بررسی مستندات» بهره گرفته‌شده است. درمجموع چهار سؤال اصلی برای پژوهش حاضر طراحی و بر اساس آن‌ها فرایند پژوهش شکل‌گرفته است. فرایند کار نیز بدین‌صورت بوده است که نخست منشأ و علت پیدایش نظریه بازسازی اجتماعی تبیین، سپس گزاره‌های اصلی آن استخراج و در ادامه ضمن معرفی پیشگامان این نظریه، دلالت‌های آن برای برنامه درسی تبیین گردید. بررسی اسناد بالادستی کشور از یک سو و ارائه نقد و نظر اندیشمندان غربی و بررسی محاسن و معایب این دیدگاه از منظر ایشان بخش بعدی مقاله را تشکیل داده است. در پایان سعی شده است با ارائه بحث نسبتاً جامعی، امکان طراحی برنامه درسی با این رویکرد در نظام آموزش رسمی ایران مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان داد عملیاتی کردن آن دسته از گزاره‌های اصلاح‌گرایانه دیدگاه بازسازی اجتماعی که منطبق با اسناد بالادستی کشور نیز هست، می‌تواند جنبش نوینی در طراحی برنامه درسی ایران به وجود آورد. اما باید از طرح نظریات افراط گونه این نظریه به‌ویژه در خصوص تمرکززدایی، محوریت مدرسه و القاء اغراق گونه نقش معلم و دانش‌آموز در ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه پرهیز نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of social reconstruction theory

چکیده [English]

The purpose of this article is a critique of the theory of social reconstruction program. The theory for the fundamental changes the whole curriculum, and teacher and student curriculum as the main actors, play a crucial role in social reform. The method used in this research is descriptive - analytical and to obtain valid data of "document review" interest is taken. A total of four main question for this study based on their design and research process is formed. Therefore, the process is also first explained the origin and cause theories of social reconstruction, then its main propositions extracted and then introduced the pioneers of this theory, explain its implications for the curriculum. Babadsty documents on the one hand and providing a review and evaluate the advantages and disadvantages of Western scholars view them from the perspective of the next section of the article is formed. In the end, we tried to provide a fairly comprehensive discussion of the possibility of such an approach in the formal education curriculum with Iran to be paid more attention. Results showed that the operation of those statements that comply with the reformist vision of social reconstruction of the country's documents, can create movement in the design of the curriculum. But should the extreme view of this theory, especially the decentralization plan, the centrality of the role of teachers and students in the school and induction exaggeration avoided creating fundamental changes in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Review
  • theory of social reconstruction
  • Curriculum