نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان همراستا با تغییرات انجام شده در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی از طریق ورود به دنیای درونی معلمان انجام شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های گروهی متمرکز جمع‌آوری شده است. تعداد نمونه‌های این پژوهش که پس از مرحله‌ی اشباع داده‌ها به دست آمده، 25 معلم است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا/مضمونی و برای افزایش اعتبار آن‌ها از تکنیک‌های کنترل عضو، نقل قول، توصیف فربه و مرور همکاران استفاده شده است. از تحلیل یافته‌های پژوهش به منظور فهم تغییر مطلوب از منظر معلمان، سه مقوله‌ی «سطح کلان»، «سطح میانی» و «سطح خرد» به دست آمد. «سطح کلان» با سه زیر مقوله‌ی «شرایط سیستمی»، «شرایط زمینه‌ای» و «شرایط سیاسی» که به طراحی تغییرات در سطح نظام آموزشی مربوط است، «سطح میانی» با سه زیر مقوله‌ی «هدف»، «محتوا» و «روش ارائه» که به برنامه‌های درسی ضمن خدمت معلمان نظر دارد و سطح خرد با یک زیرمقوله «تصمیمات مدیریتی» که به برنامه‌ریزی‌های اجرایی در سطح ناحیه و مدرسه معلمان اشاره دارد، وضعیت مطلوب برای تغییر معلمان را توصیف کرده است. به منظور تفسیر یافته‌ها و ارتباط بین مقوله‌های مختلف نیز مقوله‌ای انتزاعی‌تر و محوری به نام «توجه به تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی» ظاهر شد. نتایج این پژوهش می‌تواند یاری‌گر برنامه‌ریزان درسی در اقدامات بعدی برای تغییر برنامه‌های درسی و به تبع آن، برنامه‌هایی برای تغییر معلمان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The change as a humanistic phenomenon: the desired change in implementing the new curriculum from teachers' perspectives

نویسندگان [English]

  • azam zarghani 1
  • Maghsoud Aminkhandaghi 2
  • Bakhtiar Shabani Varaki 2

1 Ferdowsi university of Mashhad

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Increasing the understanding of how to change teachers of primary school was the aim of this study. The research approach was qualitative and its method was phenomenology. The data were collected through focus group interviews. The sample size was obtained after the saturation phase including 25 teachers. The data were analyzed using content /thematic analysis. Four techniques were used for increasing the trustworthiness of data including member check, quoting, thick description and peer review or debriefing. The findings were classified into three categories; macro, middle and micro. The "macro" category included three sub-categories that were named: "systemic qualifications", "political qualifications" and "contextual qualifications". There are three sub-categories within the "middle" category that were labeled "purpose", "content" and "method" referring to the teacher in-service curriculum. The third category was "micro". It refer to "management decisions" of a region or a school managers .The analysis of these findings showed “the change as a humanistic phenomenon” was the axial concept. This paper finished with conclusion and some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher change
  • curriculum change
  • curriculum implementation
  • desired change from teacher perspective
  • elementary school