مدیر مسئول


دکتر محمد رضا نیلی احمد آبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

 • nili1339gmail.com

سردبیر


دکتر حسن ملکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی درسی

 • malaki_cuyahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش عالی

 • ehsan.ekradi954gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن ملکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی درسی

 • malaki_cuyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کوروش فتحی واجارگاه استاد، دانشگاه شهید بهشتی

برنامه ریزی درسی

 • kouroshfathihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضوان حکیم زاده دانشیار، دانشگاه تهران

برنامه‌ریزی درسی

 • hakimzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا صادقی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه‌ریزی درسی

 • sadeghi.edugmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جوادی‌پور دانشیار، دانشگاه تهران

برنامه‌ریزی درسی

 • javadipour846yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی قادری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

برنامه‌ریزی درسی

 • mostafaghaderi5252gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا نوروززاده استادیار/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه ریزی درسی

 • norouzzadehrezayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد حاتمی دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

 • hatami52gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا عصاره دانشیار/ دانشگاه شهید رجائی

برنامه‌ریزی درسی

 • alireza_assarehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی خورسندی طاسکوه استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری آموزشی

 • khorsandigmail.com