بررسی و تحلیل موضوعات "اجتماعی" در مقالات علمی حوزۀ برنامه درسی

غلامرضا یاددگارزاده؛ ابوالفضل آقابابا

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 6-33

https://doi.org/10.22054/qric.2023.62041.337

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل موضوعات "اجتماعی" در مقالات منتشر شده در مجلات علمی حوزۀ برنامه درسی است. برای تحلیل مقالات از روش سنتز پژوهی استفاده شده و ملاک انتخاب مقالات برای بررسی درج دو مفهوم "اجتماعی" و "برنامه درسی" در عنوان بوده است که بر این اساس 29 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد استفاده از موضوعات اجتماعی و ترکیب ...  بیشتر

واکاوی وتبیین استراتژی های سنجش وارزش یابی در برنامه درسی متوسّطه اوّل

حسین خدری؛ علی اصغر بیانی؛ حسین فکوری حاجی یار؛ حسن صائمی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 34-56

https://doi.org/10.22054/qric.2023.65793.345

چکیده
  هدف پژوهش حاضر،واکاوی وتبیین استراتژی های سنجش و ارزش یابی دربرنامه درسی متوسطۀ اوّل است. رویکردانجام پژوهش، کیفی با متد تحلیل محتوای قراردادی است. جامعه پژوهش، صاحب نظران کلیدی سنجش وارزش یابی استان گلستان بودندکه با روش نمونه گیری گلوله برفی ملاک محور، تعداد20 نفرتا اشباع داده ها،ازطریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته درپژوهش شرکت داده ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی مهندسی ارزش در ارتقا کیفیت آموزش دوره متوسطه

امین انصاری؛ حسن انصاری

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 58-80

https://doi.org/10.22054/qric.2023.61009.330

چکیده
  مهندسی ارزش یکی از موفق ترین رویکردهای حل مسئله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت است. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پرورش، هدف غایی ارزیابی آموزشی کشور است. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می سازد. در سال های بعد از انقلاب اسلامی توجه به کیفیت آموزشی به خصوص در آموزش و پرورش بیش از ...  بیشتر

قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی

شیوا جلایری لایین؛ حسین جعفری ثانی؛ غزل جلایری لایین

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 82-111

https://doi.org/10.22054/qric.2023.66405.347

چکیده
  هدف از این پژوهش قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی است. روش کیفی از نوع قوم نگارانه وجامعه شامل کلیه مدارس دوره ابتدایی و جامعه بومی شهرستان مرزی لاین است. پس از تحلیل یافته ها به کمک روش تحلیل محتوای موضوعی یافته ها در9 مولفه از جمله ناتوانایی های معلمان غیر بومی در محیط های بومی،ترس بومیان از ضعیف ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتب درس دین وزندگی دوره‌ی متوسطه دوم ا زمنظر توجه به رویکرد تربیت عرفانی

ابوسعید داورپناه؛ مسعود خنجرخانی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 112-131

https://doi.org/10.22054/qric.2023.47469.281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتب درس دین وزندگی دوره‌ی متوسطه دوم از منظر میزان توجه به رویکرد تربیت عرفانی اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پژوهش کیفی و رویکرد پژوهش کاربردی بود. جامعه پژوهش، کتابهای دین و زندگی دوره ی متوسطه در سال تحصیلی 1398-99 بود که به صورت هدفمند کتابهای دین و زندگی دوره دوم متوسطه به همراه پیش دانشگاهی ...  بیشتر

برنامه درسی مذاکره ای، الزامات، فرصت ها وچالش ها

سکینه شرفی؛ حسین مومنی مهموئی

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1402، صفحه 132-165

https://doi.org/10.22054/qric.2023.57764.311

چکیده
  در فلسفه تعلیم و تربیت هیچ نقطه نظری مهم تر از تاکید آن بر مشارکت یادگیرنده در شکل گیری اهداف آموزشی نیست. برنامه ‌های درسی نقش موثری در کسب موفقیت یا شکست در دستیابی به اهداف مورد نظر نظام‌ های آموزشی، دارند. این مقاله با هدف تبیین برنامه درسی مذاکره‌ای تنظیم شده و ضمن بیان اصول و مبانی برنامه درسی مذاکره‌ای، به بررسی فرصت‌ ها و ...  بیشتر