الگوی آموزشی برنامه درسی مبتنی بر روش قصه‌گویی برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی

اصغر کرمی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی؛ مریم صفرنواده

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 6-38

https://doi.org/10.22054/qric.2023.71405.358

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و اهداف برنامه درسی قصه‌گویی با روش کیفی بر پایه مصاحبه با متخصصان مرتبط انجام شده است. رویکر پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان متخصصان برنامه درسی و اساتید آموزش ابتدایی در دانشگاه‌ها که در برنامه‌ریزی درسی و آموزش ابتدایی فعالیت‌های پژوهشی دارند بود. برای انتخاب نمونه، از روش ...  بیشتر

شناسایی دلالت های حکمت بازنگری علوم انسانی بر پایه آینده پژوهی به شیوه فراترکیب

فرهاد شفیع پورمطلق؛ هانیه ملکی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 40-71

https://doi.org/10.22054/qric.2023.61114.331

چکیده
  عدم کارآمدی برنامه های درسی علوم انسانی برای دانشجویان، مهمترین توجیه بازنگری آنهاست زیرا رشته های فعلی برای آینده ای که دانشجویان به آن ورود پیدا می کنند، از کارآمدی چندانی برخوردار نیست. در پژوهش حاضر ، دلالت های مبتنی بر یافته های مقالات علمی، با هم ترکیب شدند. روش پژوهش حاضر، شناسایی دلالت های حکمت بازنگری برنامه های درسی علوم ...  بیشتر

تجربه زیسته معلمان از عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای آنان

ناهید ثامتی؛ فاطمه امامقلی وند؛ سعیده افضلی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 72-104

https://doi.org/10.22054/qric.2023.70177.355

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای معلمان انجام شد. روش پژوهش کیفی به شیوه تجربه زیسته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان فارغ‌التحصیلان رشته آموزش ابتدایی سال 95 تا 98 پردیس‌ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان کشوراست. حجم نمونه موردبررسی به نوع دیپلم ۱۲۰ نفر، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. افراد نمونه ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آماده سازی دانشجو معلمان دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی

صابره بذرافشان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ علی دلاور

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 106-139

https://doi.org/10.22054/qric.2023.59935.319

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و چارچوب آماده سازی دانشجو معلمان آموزش ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی و اعتباریابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی اسناد، مقالات، کتاب ها که بواسطه جستجوی نظامند بدست آمدند و متن های استخراج شده از مصاحبه با 21 نفر از استادان متخصص و کارشناسان و صاحب نظران که به شیوه ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموز ADHD

اشرف اصیلیان؛ حسین مومنی مهموئی؛ علی اکبر عجم

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 140-173

https://doi.org/10.22054/qric.2023.57778.312

چکیده
  هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه‌ی‌درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموزان ADHD بود.این پژوهش آمیخته، نوع اکتشافی بود در بخش کیفی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان انجام و در بخش کمی، پرسشنامه‌ای با 10 مؤلفه و 180 خرده‌مؤلفه طراحی و با 40 نفر از خبرگان برنامه‌ریزی‌درسی، روانشناسی، علوم مغز اجرا شد. ...  بیشتر

شاخص های کیفی یکپارچگی دانش در برنامه درسی؛ مطالعه موردی : تحلیل محتوای علوم تجربی دوره ابتدایی

طیبه اکبری پویانی؛ علی ستاری؛ سید یاسر حکیمی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 174-213

https://doi.org/10.22054/qric.2023.69607.352

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر قابل ارزیابی نمودن دیدگاه یکپارچگی دانش در برنامه درسی و بهره بردن از فواید آموزشی و تربیتی آن است؛ لذا از همه دیدگاه های علمی، فلسفی و دینی در تعیین معیارها استفاده شده است. در این مقاله اصول اساسی وحدت علوم بر اساس انطباق با اسناد بالادستی تعلیم و تربیت کشور و همسو با دیدگاه توحیدی مورد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق ...  بیشتر