نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران

2 استاد واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 وزارت بهداشت درمان و آوزش پزشکی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و اهداف برنامه درسی قصه‌گویی با روش کیفی بر پایه مصاحبه با متخصصان مرتبط انجام شده است. رویکر پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان متخصصان برنامه درسی و اساتید آموزش ابتدایی در دانشگاه‌ها که در برنامه‌ریزی درسی و آموزش ابتدایی فعالیت‌های پژوهشی دارند بود. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. هدف از این کار، این بود که احتمال حضور همه صاحبنظران این حوزه در نمونه افزایش یابد. پایه های نظری و مضامین اصلی از مصاحبه ها استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شدند. توسط دو داور متخصص کدهای باز و مقوله های فرعی، مقوله های اصلی و در نهایت نولفه ها استخراج گردید. نتایج نشانگر مدل مفهومی است که دارای هفت بعد 1. مفهومی ساختن برنامه، 2. تشخیص، 3 انتخاب محتوا، 4. انتخاب تجربه‌های یادگیری، 5. اجرا، 6. ارزشیابی، 7. نگهداری برنامه می‌باشد که در مقوله‌های اصلی و فرعی کدگذاری شدند. بنابراین میتوان بر اساس الگوی آموزشی هاکینز، برای دروس دوره اول ابتدایی، برنامه درسی مبتنی بر قصه گویی طراحی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The educational model of the curriculum based on the storytelling method for students in the first year of elementary school

نویسندگان [English]

  • Asghar Karami 1
  • Morteza Samie Zafarkandi 2
  • Maryam Safarnavadeh 3

1 PhD student of Azad University of Tehran

2 Professor at Azad University of Tehran, Center

3 Ministry of Health and Medicine

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the components and objectives of the storytelling curriculum with a qualitative method based on interviews with relevant experts. The research approach is qualitative and its a survey method. The statistical population included all curriculum experts and primary education professors in universities who have research activities in lesson planning and primary education. To select the sample, purposive sampling was used. The specialists were purposefully selected. The aim was to increase the likelihood of the presence of all experts in the field in the sample. The logic and purpose of theoretical sampling are determined by the type of coding. First, the theoretical foundations and main themes of the interviews were extracted, coded, and classified. Two expert referees, open codes and subcategories, main categories, and finally abstracts were extracted. Therefore, it is possible to design a curriculum based on storytelling for the first year of elementary school based on Hokins' educational model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storytelling program
  • curriculum model
  • Hokins educational model
  • learning quality of elementary students