نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه تمرکز و عدم تمرکز مسیر اثربخشی را مشخص کند. در این مدل تمرکز و عدم تمرکز فی نفسه بد یا خوب در نظر گرفته نشده است، بلکه مقتضیات محیطی است که مناسب یا نامناسب بودن درجه تمرکززدایی را مشخص می کند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مشاهده، مصاحبه و مطالعه ی کتابخانه ای میباشد. در این بحث ابتدا مدلهای ارائه شده توسط ایزدی و مهر محمدی بحث شده، سپس مدل پیشنهادی تحت عنوان مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی برای برنامه درسی ارائه شده است. در این مدل برای داشتن نگاهی پویا جهت تمرکززدایی برنامه ی درسی از نمودار مسیر اثربخشی مدد جسته ایم، به گونه ای که درجات تمرکز و عدم تمرکز را به صورت یک پیوستار در محور xها و شرایط محیطی را روی محور yها قرار داده شده است. سپس با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی درجاتی از تمرکز و عدم تمرکز مشخص شده، به طور کلی با توجه به ویژگیهای این دو مسیر اثربخشی که نظام برنامه درسی برای رسیدن به اهداف خود باید آن را بپیماید، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contingency management track the effectiveness of decentralization of curriculum

نویسنده [English]

  • mohsen nobakht pour 1

چکیده [English]

One of the major issues of education and decentralization in education is the focus of the world; Look static to the current curriculum of the efficiency and effectiveness of education is not necessary. The aim of this study is to provide a model with a dynamic look and taking into account the environmental requirements for cross curriculum centralization and decentralization in the way of an effective way. In this model of centralization and decentralization per se is not considered good or bad, but that appropriate environmental requirements or inappropriate degree of decentralization measures. Qualitative research and data collected is through observation, interview and library study. In this discussion of the models offered by Izadi and Mehr Mohammadi discussed, The proposed model known as contingency management to track the effectiveness of the curriculum offered. The model for a dynamic look to decentralize curriculum have used charts track the effectiveness of aid, So that the degree of centralization and decentralization as a continuum in the x-axis and y-axis placed on the environment. Then consider the environmental requirements specified degree of centralization and decentralization, In general, given the characteristics of both the effectiveness of the system curriculum must travel to reach your goals, suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum system
  • centralization and decentralization
  • the effectiveness
  • decentralization model