قوم‌نگاری انتقادی الگوهای برتر تدریس معلمان ابتدایی

رسول ساعدی؛ مصطفی قادری

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 6-33

https://doi.org/10.22054/qric.2023.68367.348

چکیده
  هدف از این پژوهش بازنمایی قوم نگاری انتقادی الگوهای برتر تدریس معلمان ابتدایی شهر موچش هست. در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی قوم نگاری انتقادی استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل دو نفر معلم ابتدایی (زن و مرد) پایه سوم که به صورت هدفمند و بر اساس معیار (داشتن عملکرد و نتایج کاری درخشان در الگوهای برتر تدریس) انتخاب شدند. جهت شناسایی ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی براساس میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی

فائزه ناطقی؛ حسین معافی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 34-60

https://doi.org/10.22054/qric.2023.33817.228

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد.جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه کتابهای شیمی متوسطه دوم (شیمی ...  بیشتر

ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی براساس رویکرد نظریه سازنده گرایی اجتماعی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 62-85

https://doi.org/10.22054/qric.2023.35648.239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه اول با توجه به رویکرد سازنده گرایی بود. روش مورد نظر تحلیل محتوای کیفی است. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ الگوی ﻣﻄﻠﻮب از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی مطالعات اجتماعی ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ به دست آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮی از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ بهره‌گیری ...  بیشتر

آسیب‌شناسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای کیفی

علی اصغر ملکی زاده؛ فریبا خوشبخت؛ محبوبه البرزی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 86-114

https://doi.org/10.22054/qric.2023.36380.242

چکیده
  هدف مقاله‌ی حاضر شناسایی آسیب‌های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت‌کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) بودند که با شیوه هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. رویکرد مورداستفاده در تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سرفصل دروس دکترای مدیریت ورزشی ایران وکشورهای منتخب

سیدمحمد حسین حسینی روش؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ رضا اسماعیل زاده قندهاری

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 116-138

https://doi.org/10.22054/qric.2023.60670.324

چکیده
  هدف این تحقیق مطالعه و بررسی سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت ورزشی ایران (براساس آخرین بازنگری سال1393 ) و مقایسه آن با کشور های منتخب (امریکا، کانادا )، جهت آگاهی از محتوای سرفصل دروس به منظور دستیابی به تناسب، همخوانی و دستاورد های آن می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، کیفی از نوع مقایسه ای- تطبیقی تنظیم شده است که چهار مرحله جرج ...  بیشتر

واکاوی ابعاد برنامه درسی پوچ

شیرین داوری؛ محمود مهرمحمدی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، صفحه 140-162

https://doi.org/10.22054/qric.2023.41680.265

چکیده
  از جمله دست‌آوردهای مفهومی رشته برنامه درسی، مفهوم برنامه درسی پوچ می‌باشد. مفهومی که توسط آیزنر در سال ۱۹۷۹ برای نخستین بار معرفی و موجب جلب ‌توجه برخی از اندیشمندان رشته برنامه درسی به این شکل از برنامه و ابعاد و تاثیرات آن شده است. هدف تحقیق حاضر واکاوی ابعاد مفهوم برنامه درسی پوچ بر اساس تلاش‌های صورت گرفته از سوی صاحب‌نظران ...  بیشتر