نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی تربیتی. استادیار گروه روان‌شناسی.دانشگاه فرهنگیان.پردیس نسیبه.تهران. ایران.

2 استاد مدعو پردیس نسیبه .تهران ایران

3 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی . رئیس اداره فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان.تهران.ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای معلمان انجام شد. روش پژوهش کیفی به شیوه تجربه زیسته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان فارغ‌التحصیلان رشته آموزش ابتدایی سال 95 تا 98 پردیس‌ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان کشوراست. حجم نمونه موردبررسی به نوع دیپلم ۱۲۰ نفر، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. افراد نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافته را به‌صورت آنلاین پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل به شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفت. نتایج: عوامل مؤثر در عملکرد حرفه‌ای معلم عبارتند از : بعد ساختاری: بی‌توجهی به شأن و جایگاه معلم، نقائص سیستم آموزشی، حجم زیاد کتب درسی، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس، چالش سیستم نمره دهی ، بعد سازمانی: کمبود امکانات در مدارس، جو مدرسه، عدم همکاری اولیا، شرایط خاص آموزش در دوران کرونا، بعد اقتصادی: دغدغه مسائل مالی، بعد فردی: فقدان انگیزه معلم. موانع حرفه ای عبارتند از : بعد ساختاری: بی‌توجهی به شأن و جایگاه معلم، نقائص سیستم آموزشی، حجم زیاد کتب درسی، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس، چالش سیستم نمره دهی ، بعد سازمانی: کمبود امکانات در مدارس، جو مدرسه، عدم همکاری اولیا، شرایط خاص آموزش در دوران کرونا، بعد اقتصادی: دغدغه مسائل مالی، بعد فردی: فقدان انگیزه معلمان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers' lived experience of effective factors and barriers to their professional performance

نویسندگان [English]

  • Nahid Sameti 1
  • Fatemeh Imamgholivand 2
  • Saeidea Afzali 3

1 Ph.D. in psychology. Professor of the Department of Psychology. Farhangian University. Tehran, Iran

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی.استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان .تهران.ایران

3 PhD in Curriculum Planning, Allameh Tabatabai University. Head of Research Activities Department, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying effective factors and obstacles to teachers' professional performance. The method of qualitative research is narrative writing. The statistical population of the research includes all the teachers who graduated from the field of elementary education from 1995 to 1998 in the Farhangian University of Iran. The size of the studied sample was 120 people who had a diploma and were selected by cluster random method. The sample subjects answered the semi-structured interview online.. The analysis was done by thematic analysis. Results: The effective factors in the teacher's professional performance are: structural dimension: disregard for the dignity and position of the teacher, defects of the educational system, large volume of textbooks, large number of students in the class, the challenge of grading system, organizational dimension: lack of facilities in Schools, school atmosphere, non-cooperation of parents, special conditions of education in the era of Corona, economic dimension: concern about financial issues, individual dimension: lack of teacher's motivation.Obstacle,s factors in the teacher's professional performance are: structural dimension: disregard for the dignity and position of the teacher, defects of the educational system, large volume of textbooks, large number of students in the class, the challenge of grading system, organizational dimension: lack of facilities in Schools, school atmosphere, non-cooperation of parents, special conditions of education in the era of Corona, economic dimension: concern about financial issues, individual dimension: lack of teacher's motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective factors on professional performance
  • obstacles to professional performance. Structural factors
  • organizational factors
  • individual factors
  • economic factors