بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه‌های کتابخانۀ منطقه‌ای علوم و فناوری ، ISC،SID و Magiran نمایه می‌شود.