نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته می‌باشد که محور عمده آن تمرکز بر انتقال یادگیری است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی تمامی برنامه های آموزشی، تبلور آموخته ها در رفتار و عملکرد یادگیرندگان است، ضرورت مفهوم پردازی نو در حوزه مطالعات برنامه درسی احساس می شود. این مفهوم آفرینی دارای دو کارکرد عمده می‌باشد: الف: کارکرد نظری که همان جلب توجه پژوهشگران و اندیشمندان به مبحث انتقال یادگیری در حوزه مطالعات برنامه درسی است، ب: کارکرد عملی که جلب توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان به لایه های مهم برنامه درسی و توجه به تمامی آنها در اقدامات عملی می‌باشد. بدین‌منظور راهبرد توسعه مفهومی که در زمرة ‌پژوهش‌های فلسفی می‌باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. جهت اعتبار سنجی تحلیل‌های صورت گرفته از معیار‌های تجویزی زیگر و نظرات خبرگان استفاده شده است. در نهایت نیز مفهوم برنامه درسی تبلور‌یافته در چارچوب پدیدة انتقال یادگیری تبیین و واکاوی شده و ابعاد، جلوه‌ها و راهبرد‌های آن تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flourished curriculum: a new concept for a familiar phenomenon

نویسنده [English]

  • Saeid Safaei Movahhed

چکیده [English]

A discipline maybe accepted by scholars and well-established within academia when it owns necessary conceptual and theoretical structures to explain phenomena around us. Although Curriculum Studies is now recognized as an academic field due to the various concepts, theories, and models that have been created within the discipline in the last century, but a comparative look into academia may justify us that the number is not overwhelming at all. Hence, this study aims at creating a new concept, coined as "flourished curriculum", to explain a familiar phenomenon concerning all education programs: transfer of learning.
It is claimed that Flourished Curriculum may serve as a useful conceptual tool for both curriculum policy-makers and field practitioners to take into account factors which contribute to curriculum efficiency and effectiveness. All education programs logically focus on transfer of learning and are not intended to foster just "school intelligence". Hence policy-makers and practitioners are both required to think in advance how to enrich their programs to maximize positive flourishment of curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flourished curriculum
  • conception development
  • positive flourishment
  • negative flourishment
  • transfers of learning