نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 94-1393 چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص های مورد بررسی شامل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق برخورداری از دادگاه عادلانه ،حق مالکیت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت است. یافته ها پژوهش نشان می دهد که در کتاب مذکور شاخص حق سلامت، حیات و کیفیت زندگی (46.6 %) و حق کرامت و برابری انسانی (26.3%) بیش از شاخص های دیگر مطرح و آموزش داده شده اند. بخش دیگری از یافته های پژوهش گویای این است که شاخص مالکیت و برخورداری از دادخواهی عادلانه در کتاب مذکور به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه آموزش حقوق پیش گفته می تواند زمینه ای مناسب را برای تربیت شهروندی فراهم آورد، گنجاندن آن در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ضرورت تام دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر بازنگری برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه در راستای توجه بیشتر به مؤلفه ها و شاخص های کمتر مورد توجه، ضروری به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The degree of realization of civil rights set forth in the Citizen's Rights Bill in the content of elementary school social studies curriculum

نویسندگان [English]

  • mahdi vahedi 1
  • mehrnaz gohari 2

2 Graduate student of Allameh Tabataba'i University of Technology

چکیده [English]

The research examines the civil rights enshrined in the Charter of Citizenship Rights in the fourth elementary social studies book. The method of research is content analysis of each separate content and the statistical society of the fourth elementary school of social studies published in 1393-94. The content analysis checklist was used to collect data and its validity was confirmed by experts. Examples of indicators include the right to life, health and quality of life, the right to dignity and human equality, the right to freedom of thought and expression, the right to citizenship, residence and freedom of movement, the right to organize, assembly and march, the right to a fair trial, property rights And the right to participate in destiny determination. Findings The research shows that in this book the index of the right to health, life and quality of life (46.6%) and the right to dignity and human equality (26.3%) are higher than other indicators. Another part of the research findings suggests that the index of ownership and fair litigation in the book is limited. Given that the teaching of the above rights can provide a suitable basis for citizenship education, inclusion in the fourth elementary social studies book is a necessity. According to the findings of this research, reviewing the social sciences curriculum of the secondary school in order to pay more attention to the components and indicators of less attention is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil rights
  • citizenship rights charter
  • content analysis
  • citizenship education
  • social studies book