فرآیند همکار-بررسی

مقالات فرستاده شده به مجلّه توسط حداقل دو داور مستقل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پیش از ارسال به داوران، تمام مقالات فرستاده شده به مجلّه به منظور چاپ از لحاظ دزدی ادبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مجلّه سیاست ‘عدم پذیرش’ را در مقابل دزدی ادبی دنبال می کند. در مورد اطلاعات تقلبی در مقالات، نویسنده های مقاله مسول  تکذیب و تصحیح اشتباهات صورت گرفته را بر عهده دارند.

سردبیر مجلّه این اطمینان را حاصل می نماید که فرآیند همکار-بررسی محرمانه پیش خواهد رفت و اینکه هیچ کس به جز نویسندگان و داوران به محتوای مقاله فرستاده شده تا زمان چاپ آن دسترسی نخواهد داشت. تصمیم نهایی در مورد مقاله کاملا براساس تصمیم داوران خواهد بود و عوامل خارجی در این امر دخیل نخواهد بود. در مواردی که میان داوران در مورد پذیرش و یا رد مقاله اختلاف نظر وجود دارد، تصمیم نهایی در مورد این امر توسط داور سوم و یا هییئت تحریریه صورت خواهد پذیرفت.