بررسی ادراک معلمان از فرصت‌ها و چالش‌های برنامه ویژه مدرسه: یک مطالعه پدیدارشناسی

رضوان حکیم زاده؛ فهیمه عباسی؛ طیبه زمانی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 6-29

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58720.314

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ادراک معلمان در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های برنامه ویژه مدرسه بود. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه صورت گرفت. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، پس از انجام 2۴ مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با معلمان اشباع داده‌ها حاصل شد. تحلیل دیدگاه‌های معلمان موجب شناسایی هشت فرصت شامل: آشنایی عملی دانش‌آموزان ...  بیشتر

بررسی اثربخشی «وب کوئست» به عنوان جایگزین سیستم ارزشیابی کیفی دوره ابتدایی

حسین عابدینی فر؛ امین انصاری چهارسوقی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 30-51

https://doi.org/10.22054/qric.2023.61006.329

چکیده
  زمینه: امروزه تأثیر روش تدریس فعال در تعلیم و تربیت واقعی، کمتر مورد تردید و سؤال قرار می گیرد،روش آموزش سنتی یا حضوری با مسائلی مانند یادگیری انفعالی و غفلت از مشارکت خود یادگیرنده، نادیده گرفتن تفاوت ها و نیازهای یادگیرندگان، بی توجهی به حل مسئله و تفکر انتقادی، با انتقاد مواجه شده است و با پیامدهای مهمی همچون فرسودگی تحصیلی، کاهش ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های فازسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398

شیما ابراهیمی؛ فریباسادات پنج تنی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 52-83

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58927.316

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسۀ محتوای کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی سال (1392-1391) که آخرین سال آموزشی کتاب فارسی درسی قدیم است و کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی سال (1399-1398) که کتاب آموزشی کنونی در این پایه می‌باشد، انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی ویلیام رومی و تعیین ضریب درگیری برای مقوله‏‌های متن، ...  بیشتر

نحوه‌ی مواجهه ی معلمان مقطع ابتدایی با تغییر برنامه ی درسی ریاضی

رضا مالمیر

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 84-112

https://doi.org/10.22054/qric.2023.55079.305

چکیده
  هدف این ‌پژوهش شناسایی چگونگی واکنش معلمان ابتدایی با تغییر برنامه درسی ریاضی چهارم ابتدایی می‌باشد. با عنایت به این که به تازگی با تغییرات ایجاد شده در کتب درسی ریاضی در پایه‌های مختلف دوره‌ی ابتدایی مواجهه هستیم ، لازم است که واکنش معلمان را به عنوان مجریان اصلی چنین تغییرات مهمی، بدانیم. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته است.مشارکت ...  بیشتر

تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی

صدیقه شیرانی؛ زهرا صباغیان؛ بهارک اعظمی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 114-162

https://doi.org/10.22054/qric.2021.52231.294

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر «تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی » است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است.جامعه آماری پژوهش را اسناد بالادستی آموزش و پرورش یعنی سند برنامه درسی ملی تشکیل می دهد. در پژوهش حاضر حجم نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. و کل متن سند برنامه درسی ...  بیشتر

حضور انواع برنامه درسی مغفول در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی

پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 164-186

https://doi.org/10.22054/qric.2023.59577.317

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی برنامه‌ درسی مغفول از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی با استفاده از روش تحقیق ترکیبی تبیینی متوالی و از نوع پیگیری نتایج بود. ابتدا بر اساس الگوی اعتباریافته برنامه درسی نال (مرزوقی و همکاران، 1396)، مقیاس برنامه درسی مغفول طراحی و اعتباریابی گردید. مقیاس مذکور به روش توصیفی پیمایشی، در بین معلمان ابتدایی مدارس سراسر ...  بیشتر