نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تربت حیدریه

چکیده

ویروس کرونا جوامع آموزشی را به ویژه از نظر تغییر گسترده به سمت یادگیری آنلاین، تحت تاثیر قرار داده است. این به معنای تبدیل سریع برنامههای درسی و سبکهای یادگیری به یک بستر دیجیتال است. ایجاد تغییر در برنامههای درسی بدون بررسی و کنترل دقیق تمامی عوامل تاثیرگذار درآن نمیتواند به تغییرات اثربخش منجرگردد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، به روش کیفی و با استفاده از شیوه سنتز پژوهی، بر اساس الگوی روبرتس انجام شده است. در این پژوهش، پس از بررسی های لازم، حوزه قطعی مطالعه جهت سنتز پژوهی چالش های تغییر سبک های یاددهی-یادگیری، حدود 13 منبع مرتبط و موجود بر روی سایتهای تخصصی و ژورنالهای خارجی بوده است. برای نمونهگیری، از منابع در دسترس چاپی و الکترونیکی مرتبط با هدف و موضوع پژوهش، استفاده شده و تا حد اشباع ادامه یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری بوده و مطالب مرتبط با هدف پژوهش با ذکر مشخصات منبع مطالعاتی و با یک نظم منطقی ثبت و اولویتبندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه ما به سطح بالایی از آمادگی نیاز داریم تا بتوانیم به سرعت با تغییرات محیط سازگار شویم و بتوانیم خود را با حالتهای مختلف ارائه با توجه به شرایط همه گیری کووید19هماهنگ کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of the Challenges of Changing Teaching-Learning Styles in Educational Systems During the Covid-19 Outbreak

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sharafi 1
  • hossein momeni mahmooi 2

1 Mashad zone 7, education department

2 Associate Professor in Curriculhm Studies, Azad Islamic university, Torbat Heydarieh

چکیده [English]

The corona virus has affected educational communities, especially in terms of the widespread shift to online learning. This means quickly turning curricula and learning styles into a digital platform. Making changes to the curriculum without carefully examining and controlling all the factors influencing it can not lead to effective changes. According to the purpose, the present study has been carried out qualitatively and using the synthesis research method, based on Roberts’s model. In this study, the definitive field of study for synthesizing the challenges of changing teaching-learning styles has been about 13 relevant and available sources on specialized sites and foreign journals. For sampling, available print and electronic resources related to the purpose and subject of the research were used and continued to saturation. The data collection tool was fish recording and the materials related to the purpose of the research were recorded and prioritized by mentioning the specifications of the study source and in a logical order. The results show that we need a high level of preparedness to be able to quickly adapt to changes in the environment and to be able to adapt to different modes of presentation according to the conditions of the Covid 19 pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changing teaching- learning styles
  • Corona outbreak
  • Challenges and its resolutions