اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد رضا نیلی احمد آبادی

تکنولوژی آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

nili1339gmail.com

سردبیر

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

malaki_cuyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر احسان اکرادی

آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

malaki_cuyahoo.com

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

kouroshfathihotmail.com

دکتر رضوان حکیم زاده

برنامه‌ریزی درسی دانشیار، دانشگاه تهران

hakimzadehut.ac.ir

دکتر علیرضا صادقی

برنامه‌ریزی درسی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

sadeghi.edugmail.com

دکتر محمد جوادی‌پور

برنامه‌ریزی درسی دانشیار، دانشگاه تهران

javadipour846yahoo.com

دکتر مصطفی قادری

برنامه‌ریزی درسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

mostafaghaderi5252gmail.com

دکتر رضا نوروززاده

برنامه ریزی درسی استادیار/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

norouzzadehrezayahoo.com

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

hatami52gmail.com

دکتر علیرضا عصاره

برنامه‌ریزی درسی دانشیار/ دانشگاه شهید رجائی

alireza_assarehyahoo.com

دکتر علی خورسندی طاسکوه

سیاستگذاری آموزشی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

khorsandigmail.com