نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

پژوهش حاضر مهمترین و اساسی‌ترین ملاک ها و شاخص‌های ارزیابی برنامه درسی مدارس گرداوری و توسط کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی بررسی گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 300 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاه می باشد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه داده ها از آماری توصیفی و تحلیل داده ها از آزمون (t) تک نمونه ای صورت گرفته. یافته های حاکی از آن است که همه ملاک ها و شاخص ها در سطح مطلوبیت خوبی ارزیابی شده، محاسبه آزمون ‏(t) در مورد هر یک از ملاک ها و شاخص ها با درجه آزادی مشخص (299)، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000=sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (05/0) شده، پس ملاک ها و شاخص های مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی برنامه درسی مدارس کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishing and Accreditating High Schools Curriculum Quality Assessment Criteria and Indicators: A Case Study

نویسندگان [English]

  • ali keshavarz zadeh 1
  • Mohsen Farmahini Farahani 2

1 tehran

2 Associate Professor of Education Department, School of Humanities, Shahed University

چکیده [English]

The aim of this study was to develop criteria and indicators for curriculum quality assessment of Iran’s high schools. In this regard, the most important and fundamental criteria and indicators of curriculum assessment were collected and then the data was investigated by accreditation experts. The aim of this study is applicable and data collection method is descriptive due to the study nature. The study statistical community included 300 line and staff experts of Kohkiluye & Boyer Ahmad’s education office and quality assessment specialists of universities. Researcher made questionnaire used as research tool. Descriptive methods and single sample t test was used to data analysis.The findings show that all of criteria and indicators were assessed in high desirable level, and by t test calculation about every criteria and indicators with specified degree of freedom (sig=0.000) value is less than the allowed error (0.05), they are important and acceptable criteria and indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Quality
  • Curriculum
  • Criteria
  • indicator