نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان

2 دانشیار ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،گروه علوم تربیتی،اصفهان،ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،گروه مدیریت فرهنگی، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در این پژوهش تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی شناسایی و تبیین شود.روش انجام ‏پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از متد تحلیل مضمون انجام شده است.حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با ‏مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی بوده که با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش انتخاب متون و صاحب نظران کلیدی ‏حوزه علوم اجتماعی و با در نظر گرفتن معیار اشباع نظری 29 مقاله با نظر اساتید و با روش تحلیل مضمون به عنوان نمونه انتخاب و مورد ‏بررسی نهایی قرار گرفتند.یافته ها در قالب مضامین پایه(کدها و نکات کلیدی متن)،مضامین سازمان دهنده(مضامین بدست آمده از ترکیب ‏وتلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر(مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) دسته بندی و شبکه مضامین ترسیم شد. بر ‏اساس نتایج به دست آمده عمده ترین عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان آموزش عالی:1-توسعه اجتماعی(خدمات ‏اجتماعی،رفاه اجتماعی) 2-سرمایه اجتماعی(امنیت،اعتماد و مشارکت) 3-رضایت اجتماعی(رضایت از زندگی،رضایت از جامعه ،رضایت از ‏تحصیل) و 4- تعهد اجتماعی می باشند که وجود یا فقدان هر کدام از عوامل می تواند بر سطح مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان تأثیرگذار ‏باشد.‏
واژه های کلیدی: آموزش عالی ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،عوامل اثرگذار

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting social responsibility of higher education ‎student's ‎

نویسندگان [English]

  • Reza Eghdampour 1
  • Narges Keshtiaray 2
  • Reza Esmaili 3

1 Faculty of Educational Sciences of the Islamic Azad University of Isfahan

2 Associate Professor, Islamic Azad University of Esfahan , Educational Group, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Islamic Azad University of Esfahan, Cultural Management, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract

In this study, we tried to identify and explain factors affecting social responsibility of higher ‎education students .The field of research is all the written and digital sources of Persian and ‎English related to social responsibility of higher education students that using the targeted ‎approach and the method of selecting the texts and key experts in the field of social sciences ‎and considering the theoretical saturation criterion ,29 articles were selected and examined by ‎the opinion of professors and the thematic analysis method . the findings were drawn in the ‎form of basic themes (codes and key concepts), organizing themes (themes from composition of ‎basic themes)and comprehensive themes (containing the principles governing text as ‎whole)classification and themes network were drawn. According to the results, the main factors ‎affecting social responsibility of students of higher education, 1- social development (social ‎services, social welfare) 2- social capital (security, trust and participation)3- social satisfaction ‎‎(satisfaction of the life, satisfaction of the society, satisfaction of education)and 4- social ‎obligations that the existence or lack of any of the factors can affect the level of social ‎responsibility of students.
‎ Keywords:Higher education, Social Responsibility, Effective factors‎ ‎‎ ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Social Responsibility
  • Effective factors‎