دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1395 
4. طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 73-106

10.22054/qric.2016.7036

محمد اکبری بورنگ؛ علی اکبر عجم؛ حسین جعفری ثانی؛ رضا صابری؛ حسین شکوهی فرد