طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

5 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

با توجه به گسترش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی و بارز بودن اهمیتی که تدریس مجازی باکیفیت در دوره های مجازی دارد هدف از این پژوهش طراحی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران بود. برای طراحی الگو از روش پژوهش توصیفی تحلیلی استفاده شد. قلمرو مطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود. به منظور اعتبار بخشی الگو از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصان، استادان و صاحب‌نظران آموزش مجازی بود، نمونه‌ پژوهش با روش نمونه‌گیری ملاک محور، بر اساس ملاک‌هایی مانند داشتن مقاله، کتاب، ترجمه یا تدریس در دوره‌های مجازی، 30 نفر انتخاب شدند که اعتبار الگوی پیشنهادی را بررسی کردند. در زمینه طراحی الگوی تدریس مجازی با کیفیت، نظریه ارتباط‌‍گرایی در این الگو به عنوان مبنا مد نظر قرار گرفت. بر اساس مبانی ذکر شده ویژگی‌های عناصر الگوی تدریس با کیفیت در نظام آموزش عالی ارائه شد و در نهایت اعتبار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحبنظران بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. در الگوی طراحی شده، فعالیت یاددهی-یادگیری یا اجرای تدریس در قالب سه مرحله طراحی، اجرا و ارزشیابی ارائه شد. این سه مرحله منفک از هم نبوده و با هم تعامل دارند. همچنین ویژگی‌های مربوط به عنصر فرایند یاددهی-یادگیری مربوط به این الگو تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating Quality Virtual Teaching Model in Higher Education System of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbari Bourang 1
  • ali akbar ajam 2
  • Hossein Ja'fari Saani 3
  • Reza Saberi 4
  • Hossein Shokouhi Fard 5
2 payame noor university
چکیده [English]

Considering the development of virtual teaching in the higher education system and the clarity of the importance of quality virtual teaching in virtual courses, the purpose of this research was to plan a quality virtual teaching model in the higher education system of Iran. To plan the model, use was made of the descriptive analytic research method. The study domain was print and electronic references concerned with virtual teaching and its components. To validate the model, the descriptive method was used. The population included experts, professors, and authorities in virtual teaching; the research sample was selected using the criterion based sampling method, based on criteria like having papers, books, translations, or teaching in virtual courses, and these 30 individuals examined the validity of the suggested model. In the area of planning the quality virtual teaching model, conectivism theory were bases in the model Based on the bases mentioned, the features of the components of the quality teaching model in the higher education system were presented, and eventually, the validity of the above model was examined and confirmed by experts and authorities. By design pattern, teaching-learning or teaching activity implementation in three stages of design, implementation and evaluation were performed. the three stages are not separated and interact. the features of the teaching-learning process related to the template element was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model designing
  • Virtual teaching
  • Quality
  • Higher education system