دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1395 
3. رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

صفحه 53-81

10.22054/qric.2016.7069

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری


4. رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

صفحه 83-107

10.22054/qric.2016.7071

سمیه گیوکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ حسین شکوهی فرد؛ اسدالله زنگویی