نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انجام شده است. در این راستا چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش ترکیبی (کیفی- کمی ) است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران و اساتید دروس عمومی در این دانشگاه ها می باشد. حجم نمونه شامل 20 نفر از اساتید و 384 نفر دانشجو که بر اساس مدل مورگان انتخاب شده اند، در تحلیل داده های تحقیق از روش تجزیه ‌و تحلیل کیفی(تجزیه و تحلیل توصیفی)، روش آماری توصیفی شامل(میانگین،توزیع فروانی و انحراف استاندارد) ، آماراستنباطی از (آزمون t برای دو گروه مستقل) جهت مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است.یافته های پژوهش بیانگر نظر موافق اکثریت دانشجویان مورد مطالعه، نسبت به عناصر برنامه درسی دروس عمومی است، پاسخ های ابراز شده در پرسشنامه محقق ساخته، نشانگر آن است که وضعیت موجود دروس عمومی از لحاظ عناصری همچون اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی موجود درسی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، در مورد عنصر هدف موجود دروس عمومی دیدگاه دانشجویان بر سطح متوسط و دیدگاه اساتید بر سطح مطلوب دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Quality of Public Courses in the Undergraduate Curriculum from the Viewpoints of Faculty Members and Students

نویسندگان [English]

  • yaghoob azizi
  • Alli reza Sadeghi
  • Hosein Abdollahi

Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The present study aimed at assessing the intrinsic quality of the teachers and students of undergraduate courses in public universities was conducted in Tehran. In this regard, the curriculum consists of four basic elements (objectives, content, teaching methods, evaluation) were evaluated. The method used in this research combines methods (quantitative - qualitative). The statistical population included all of Tehran University students and faculty at these universities are public. The sample consisted of 20 professors and 384 students were selected based on Morgan, In analyzing the data, the analysis of qualitative (descriptive analysis), using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and distribution), inferential of (t test for independent samples) to compare students and teachers used is located. The findings represent the consensus of the majority of students, curriculum elements lessons to the public, Expressed in a questionnaire responses made, indicates that the status quo in terms of public education elements such as goals, content, teaching methods and evaluation of the curriculum is not desirable, The objective element of general education courses at the intermediate level students and teachers' point of view implies an optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Assessment
  • Curriculum
  • Public Education
  • Higher education