تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره متوسطه اول(1393) و کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی سابق(1390) از منظر هویت ملّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه ازاد علوم تحقیقات

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به اینکه هویت ملّی و هویت یابی از مسائل اساسی و ضروری هر جامعه است و کتاب‌های درسی تجلّی‌گاه سیاست‌های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم و کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی) پایه اول راهنمایی تحصیلی (سابق) سال 1390از منظر هویت ملی مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت .پژوهشگر در این تحقیق در حیطۀ پژوهش‌های توصیفی اقدام داشته است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی پایۀ هفتم سال 1393و کتاب‌های درسی تاریخ، جغرافیا و اجتماعی سال1390 است. با توجه به موضوع و هدف مورد بررسی ،کلیه دروس کتاب‌های درسی جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد و برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از آمار توصیفی و آزمون‌ استنباطی خی‌دومورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در محتوای نوشتاری کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی نسبت به کتاب درسی مطالعات اجتماعی به ابعادهفتگانه هویت ملی توجه کمتری شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative studying the textbook of Social Studies of the 7th grade of junior secondary school and the textbooks of Social Education

چکیده [English]

As regards national identity and searching identity are every society’s basic and necessary issues, and textbooks are transfigurations of the nations’ cultural, educational, religious, political and social policies, the present research aimed at comparative studying the textbook of Social Studies of the 7th grade of junior secondary school and the textbooks of Social Education (history, geography and social education) of grade 1 of the former educational guidance school courses by means of national identity. The population of the study was the textbook of Social Studies of the 7th grade of junior secondary school printed in 1393 and the textbooks of Social education of grade 1 of the former educational guidance school courses including history, geography and social education, printed in 1390. Considering the subject and purpose of the study, all the courses of the textbooks were studied and analyzed. In the realm of descriptive research, the researcher has utilized descriptive statistics and chi square of inferential statistics. The findings show that there are the most frequency in the “social”, “geographical” and “historical” dimensions of the written content and the “cultural” dimension of pictorial content and the least frequency in the “religious” dimension in the textbook of Social Studies of the 7th grade of junior secondary school. In the written content of the textbooks of social education and history, the historical, political and cultural dimensions, and in the pictorial content the “cultural” dimension have been considered at most, and the “religious” dimension has been considered the least.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • social studies
  • 7th Grade
  • Symbols
  • Textbooks
  • Social Sciences