هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 مدیریت پژوهشی دانشگاه تبریز و استاد آموزش علوم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر هویت حرفه ای را از منظر تجارب مشترک بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی در دانشگاه های کشور بررسی کرده است. هدف پژوهش، فراهم کردن فضائی برای شنیده شدن داستانهایی است که آنها از هویت حرفه ای شان درک و تجربه کرده اند. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مشغول تحصیل هستند و با رشته برنامه درسی آشنایی کامل دارند، می باشد. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از دانشکده های علوم تربیتی انتخاب شدند. به این منظور مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 18 نفر از آنان انجام شد و جهت اطمینان از اعتبار، دقت و صحت داده ها ، ضمن بررسی و تایید سوالات مصاحبه توسط اساتید صاحب نظر، از روشهای مقایسه مکرر داده ها و معادل سازی تا اشباع داده ها استفاده شد. داده ها با روش پیشنهادی اسمیت ( 1995)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 4 مقوله اصلی 1- نقش فردی 2- پذیرش اجتماعی 3-ساختار رشته 4- هویت بخشی به رشته از این داده ها شناسائی شدند که هر کدام دارای چندین مضمون فرعی می باشند. باز تعریف نقش برنامه ریز درسی، حدود و ثغور رشته، نقش معلم و تمرکز زدایی در برنامه درسی چند عامل از مجموعه عوامل استتنتاجی از این پژوهش هستند که در کسب هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی بر آنها تاکید شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Identity of Graduate Students of Curriculum Development: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • yuosef adib 1
  • eskandar fathi azar 2
  • maryam marandi 3
3 tabriz university
چکیده [English]

This research is reviewed professional identityinshared experiencesofgraduate students of curriculum development.The Aim of this research is to provide a space to hear stories that studentshaveunderstand and experienced in their professional identity. This study was conducted with a qualitative approach and phenomenological method. The population of this study consist of graduate students of curriculum developmentthat familiar with this field. Participants were selected using purposive sampling from the Faculties of Education. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 18 of Participants. To ensure the reliability and accuracy of dataMeanwhile review and approval of interview questions by experts,usedFrequent comparison dataandEquivalent to data saturationmethods.Data analyzed by Smith (1995) method andResults shows that 4 main themesidentifiedsuch as (1) the individualrole (2)the social acceptance(3) discipline structureand(4)identifying the field.Each of thisthemes has several sub-themes. Redefining in the role of curriculum developer, the boundaries of disciplines, the role of teacher and decentralization in the curriculum developmentare some of the resulting factors that emphasized bygraduate students of curriculum developmentin professional identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum development
  • professional identity
  • Graduate students
  • phenomenological study