دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1394 
2. طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی

صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1848

رحیم مرادی؛ مرتضی مرادی؛ حسن ملکی؛ افسانه عبدلی


6. الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران

صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1849

مریم صفرنواده؛ فریبرز محمدی فارسانی؛ احمد جعفری قوام آباد