نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

سید علی خالقی نژاد؛ حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1847

چکیده
  در سال های اخیر بحث‌های متعددی پیرامون جایگزین شدن دیدگاه پست مدرن به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی –اجتماعی به ‏مسائل و باور های انسان ها با دیدگاه مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است. عرصه‌ی تعلیم وتربیت به شکل عام و برنامه درسی ‏به شکل خاص نیز درگیر این جریان شده است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های مبانی ...  بیشتر

طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی

رحیم مرادی؛ مرتضی مرادی؛ حسن ملکی؛ افسانه عبدلی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1848

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مدل شایستگی برای برنامه‌ریزان درسی است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی توام با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصین برنامه‌ریزی درسی است. جهت تعیین مدل شایستگی برنامه‌ریزان درسی، از متدولوژی 5 مرحله‌ای بی‌هام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع ...  بیشتر

نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

علیرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1850

چکیده
  هدف این مقاله نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی است. در این نظریه کلیت برنامه درسی در خدمت تغییرات بنیادین جامعه بوده و معلم و دانش‌آموز به‌عنوان کنشگران اصلی برنامه درسی، نقش اساسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و برای دستیابی به داده‌های معتبر از روش «بررسی ...  بیشتر

تحلیلی بر نظریه برنامه‎درسی با تأکید و نقدی برایدئولوژی‎های آیزنر و مک‎نیل

سعید مذبوحی؛ محسن حاجی تبارفیروزجائی؛ عبدالسعید محمدشفیعی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1845

چکیده
  مقدمه: ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی یکی از مباحث اساسی و کلیدی حوزه برنامه‎درسی است .مروری بر پیشینه نظری ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی در دهه گذشته حاکی از آن است که توجه بسیار جدی به این موضوع شده و آثار و طبقه‎بندی متعددی در این زمینه ارائه گردیده است. بنابراین یکی از حوزه‎های مورد علاقه مک‎نیل وآیزنر، ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی ...  بیشتر

مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی در تمرکززدایی نظام برنامه درسی

محسن نوبخت پور؛ مهسا لازمی زارع

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1846

چکیده
  یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه ...  بیشتر

الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران

مریم صفرنواده؛ فریبرز محمدی فارسانی؛ احمد جعفری قوام آباد

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1849

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه‌ی الگوی برنامه‌‌درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران بوده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از آن، انواع تلفیق ممکن در برنامه درسی دندانپزشکی و تجارب واقعی برخی از دانشگاههای معتبر جهان بررسی شد. سپس بر بنیاد استدلال‌های نظری و دستاوردهای ...  بیشتر