نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش بازنمایی قوم نگاری انتقادی الگوهای برتر تدریس معلمان ابتدایی شهر موچش هست. در این پژوهش از رویکرد کیفی، استراتژی قوم نگاری انتقادی استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل دو نفر معلم ابتدایی (زن و مرد) پایه سوم که به صورت هدفمند و بر اساس معیار (داشتن عملکرد و نتایج کاری درخشان در الگوهای برتر تدریس) انتخاب شدند. جهت شناسایی عوامل موثر بر جریان تدریس از مشاهده طبیعی و مصاحبه نیمه ساختارمند و چک لیست محقق ساخته استفاده شده و برای تحلیل مشاهده‌های‌‌ انجام گرفته از مصاحبه نیمه ساختارمند پس از مشاهده استفاده شده است. نتایج تحلیل از طریق کدگذاری حاکی از آن بود که معلمان به عناصر تدریس (روش عملگرا در تدریس، دانش بومی- محتوایی، آگاهی، غایات شخصی در تدریس، ارتباط با دیگری، منش قومی، تعهد و اخلاق معلمی، محدودیت‌های پداگوژیکی، داستان تدریس) توجه کرده و بر اساس عناصر تدریس الگوهای تدریس (الگوی کار اندیشی، الگوی همیار دانش‌آموز، الگوی روایتی تدریس، الگوی اخلاق محور) معرفی شده‌اند در بحث نتایج پژوهش بیان کرده‌اند که داستان هر تدریس وابستگی زیادی به بافت و زمینه و زبان و شرایط بومی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical ethnography top patters teaching primary teachers

نویسندگان [English]

  • Rasoul Saedi 1
  • Mostafa Ghadery 2

1 uok

2 alllamah tabatabaee

چکیده [English]

The purpose this research is representation Critical ethnography top patters teaching primary teachers , and research approach is qualitative and that strategy is critical ethnography. Participant than between succeed teacher be select. And thus two teacher third grade primary (a male and a female) through in access sampling be selected. For Information gathering process than natural observation and semi-structured interview and check list be used. Natural observation process including noted lesson class event whole, for researcher inform than teachers viewpoint used semi-structured interview and in final be used than check list for observation and interview confirm. And for data analysis be used open coding and categorization and select coding. According to gathering data than Teachers pay attention to the elements of teaching (pragmatic method in teaching, indigenous-content knowledge, awareness, personal goals in teaching, communication with another, ethnic character, commitment and ethics of teachers, pedagogical limitations, teaching story) Based on the teaching elements, teaching models (work-thinking model, student-partner model, narrative teaching model, ethics-based model) have been introduced. In discussing the research results, they have stated that the story of each teaching is highly dependent on the context, context, language and local conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching model
  • primary teacher
  • critical ethnographical