نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، واحدمشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

2 تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،دانشگاه ازاداسلامی،مشهد،ایران

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه و بررسی سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت ورزشی ایران (براساس آخرین بازنگری سال1393 ) و مقایسه آن با کشور های منتخب (امریکا، کانادا )، جهت آگاهی از محتوای سرفصل دروس به منظور دستیابی به تناسب، همخوانی و دستاورد های آن می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، کیفی از نوع مقایسه ای- تطبیقی تنظیم شده است که چهار مرحله جرج بردی :1. توصیف 2. تفسیر 3. همجواری 4. مقایسه را شامل می گردد. جامعه آماری مورد نظر به صورت انتخابی بوده است و دو کشور ایالات متحده امریکا و کانادا را در بر می گیرد. نمونه گیری با درجه اهمیت و پیشرفت دانشگاه های کشور های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. در امریکا دانشگاه های مجری دوره دکتری مدیریت ورزشی برگرفته از سایت انجمن مدیریت ورزشی امریکای شمالی ) (NASSMشامل: تروی، لوییزیانا، اورگان، میشیگان، اوهایو، مینسوتا، نیومکزیکو،کارولینای شمالی، ایندیانا، کانزاس، ایلینویز، فلوریدا و درکانادا دانشگاه های برووک، اوتاوا، واترلوو، وسترن، آلبرتا و رجینا را در بر می گیرد. ابزار پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کتابخانه ای و غالباً مبتنی بر وب بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در دانشگاه های آمریکا و کانادا در مقایسه با دانشگاه ایران مولفه های برنامه درسی از جامعیت، عمق و درون زایی بیشتری برخوردار بوده و جنبه پژوهشی و کاربردی دارند. بازنگری مداوم و افزایش انعطاف برای تغییر و به روزرسانی و کاربردی ترکردن سرفصل دروس و توجه ویژه به مقولۀ پژوهش کمی و بخصوص کیفی پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the Ph.D. courses in sport management in Iran and selected countries

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad hosein hoseini ravesh 1
  • hosein peymani zad, 2
  • hasan fahim devin 2
  • reza ismaeel zadeh 2

1 Sports Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 physical education, sports management , Islamic Azad Univercity ,Mashad, iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the study courses of the Ph.D. Iran Sport Management (based on the latest review of 1393) and compare it with selected countries (America, Canada) to learn the content of the course syllabus in order to achieve fit, consistency and achievements. The research method is based on the nature of the subject, a qualitative comparative-comparative type that consists of four stages of George Brady: 1. Description 2. Interpretation 3. Neighborhood 4. Includes comparison. The target population is selective and covers both the United States and Canada. Sampling with the degree of importance and progress of the universities of the studied countries has been studied. In the United States, the University of Applied Sciences, Ph.D. in Sport Management, received from the North American Sports Management Association (NASSM) include: Troy, Louisiana, Oregon, Michigan, Ohio, Minnesota, New Mexico, North Carolina, Indiana, Kansas, Illinois, Florida, and Canada have universities in Brooklyn, Ottawa, Waterloo, Western, Alberta, Virginia. The research tool has been used to collect information from the library, which is based on the results.The findings of this study indicate that in the universities of the United States and Canada, compared to the University of Iran, the curriculum components of the community are more intrinsic to the depth of research and applied.Continuous review and enhancement of flexibility for updating and utilizing the course syllabus and special attention to the quantitative and qualitative research topic

کلیدواژه‌ها [English]

  • course syllabus
  • Ph.D
  • Sport Management
  • Selected Universities