نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تریتی، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر شناسایی آسیب‌های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت‌کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) بودند که با شیوه هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت.
رویکرد مورداستفاده در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها رویکرد توصیفی- تفسیری بود. تحلیل مصاحبه‌ها به شیوه مقایسه مستمر داده‌ها تا رسیدن به نقطه اشباع‌شدگی صورت گرفت. نتایج نشان داد آسیب‌ها در 5 عنصر ارزشیابی، ابزار (فهرست وارسی، محتوا، خودسنجی و هم‌سال‌سنجی، آزمون‌های عملکردی، دفتر مدیریت کلاس، پوشه‌ی کار، و کارنامه و ارتقاء)، نمره، بازخورد و والدین وجود دارد. کارشناسان بیان داشتند معلمان از اهداف ارزشیابی اطلاعی ندارند و روح آن هنوز حاکم نشده است. معلمان به وقت‌گیر بودن درج بازخوردهای توصیفی، محتوای زیاد و پراکنده، نبودن اهرم فشار برای درس‌خواندن و غیره اشاره کردند. علاوه بر این والدین نیز بر این باور بودند که انگیزه‌ی دانش‌آموزان کم و رقابت از بین رفته است.؛کلاس‌های توجیهی برگزار نمی‌شود، ملاک عینی برای قضاوت وجود ندارد و وضعیت درسی دانش‌آموز به خوبی نشان داده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology qualitative-descriptive evaluation in elementary schools: qualitative study

نویسندگان [English]

  • aliasghar malekizade 1
  • fariba khoshbakht 2
  • Mahbobeh Alborzi 3

1 shiraz university

2 shiraz university

3 Associate Professor, Department of Preschool and Elementary Education, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is to identify qualitative-descriptive evaluation damage in the primary schools. This research was performed using a qualitative approach and utilizing a non-exploratory research project. The participants were 24 people (8 qualitative-descriptive qualification, 8 teachers and 8 parents) who were selected by purposeful sampling and interviewed with semi-structured interview. A descriptive-interpretive approach was used for analyzing data. Analysis of interviews was done in a continuous comparison of data to reach the saturation point. The results showed that the qualitative-descriptive evaluation of damages could categorized in five dimensions consisting of evaluation, tools (checklist, content, self-assessment and peer-assessment, performance tests, classroom registry office, portfolio, workbook and promotion), score, feedback and parents. Experts said that teachers do not have any information about the evaluation objectives, and it’s sovereignty has not yet been ruled out. It should be mentioned that teachers have long been pointing out descriptive feedback, high content and dispersion, lack of pressure leverage to study, and so on. Additionally, the parents also believed that the motivation of the students and the competition were gone, justification classes are not held, there is no objective criterion for judgment, and the student's situation is not well represented

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • qualitative-descriptive evaluation
  • elementary teachers
  • primary school