نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک

2 آزاد اسلامی اراک

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. در این پژوهش پس از گردآوری داده های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد.جامعه آماری این پژوهش را محتوای کلیه کتابهای شیمی متوسطه دوم (شیمی دهم ، شیمی یازدهم و شیمی دوازدهم و آزمایشگاه علوم دهم و علوم یازدهم)تشکیل داد . روش نمونه گیری در این پژوهش تمام شماری بود ؛ لذا تمام متن کتابهای شیمی دوره متوسطه دوم مورد تحلیل قرار گرفتند. واحد ثبت در این تحقیق مضمون بود . یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در متن کتابهای مورد بررسی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بعد مصرف و حیطه های مهارتی و دانشی بیشترین توجه و در بعد اشتغال و تولید در حیطه نگرشی کمترین توجه صورت گرفته است. در بین کتابها نیز بیشترین توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی در کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم و کمترین توجه در کتاب درسی شیمی دوازدهم لحاظ شده است. یافته های حاصل از فراوانی مؤلفه ها نشان داده است که میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی از توزیع نرمال برخوردار نیستند و به میزان خیلی کمی به اهداف اقتصاد مقاومتی در کتابهای شیمی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Secondary School Chemistry Textbooks Based on the level of attention to the objectives of the resistance economy

نویسندگان [English]

  • faezeh nateghi 1
  • hosein moafi 1
  • alireza faghihi 2
  • mohammad Seifi 3

1 azad university of arak

2 azad university of arak

3 Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of Secondary School Chemistry textbooks based on the emphasis on the objectives of the resistance economy. The research method used in this descriptive study was content analysis. In this research, after quantitative data gathering, Shannon's entropy technique was used to analyze them. The statistical society of this study compiled the content of all secondary school chemistry books (tenth chemistry, eleventh chemistry, twelfth grade, and tenth science science and eleventh science lab). . The sampling method was all in this study; therefore, the entire text of secondary school chemistry was analyzed. The registration unit was the subject of this research. The results of content analysis showed that in the text of the reviewed books, the objectives of the resistance economy in the field of consumption and the areas of skill and knowledge are the most attention, and in the field of employment and production in the field of attentions, the least attention has been paid. Among the books, the focus is on the objectives of the resistance economy in the book of the 11th Science Lab and the least attention is given to the twelve-year chemistry curriculum. Findings from the frequency of components have shown that the attention to the objectives of the resistance economy is not normal distribution and is very little about the objectives of the resistance economy in the chemistry books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Chemistry Textbook
  • Communication Content Analysis
  • Secondary Secondary