نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مدل شایستگی برای برنامه‌ریزان درسی است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی توام با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصین برنامه‌ریزی درسی است. جهت تعیین مدل شایستگی برنامه‌ریزان درسی، از متدولوژی 5 مرحله‌ای بی‌هام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید. در مرحله دوم طی فرایند مصاحبه که جامعه پژوهشی آن تمام متخصصین و نظریه‌پردازان برنامه-درسی در ایران بودند، از طریق روش نمونه‌گیری نظری با 18 نفر از متخصصین برنامه درسی، فهرستی از شایستگی‌های مورد نیاز برنامه‌ریزان درسی استخراج شد و در مرحله سوم فهرستی از شایستگی‌ها براساس مرحله اول و دوم که شامل 30 مؤلفه بود تهیه و تکمیل گردید. در مرحله چهار، جهت اعتباریابی شایستگی‌های مورد نیاز برنامه‌ریزان درسی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن از دید متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایای آزمون با ضریب آلفای کرونباخ 88% تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از ثبت آنها در نرم‌افزار spss از آزمون T تک نمونه‌ای برای اعتباریابی شایستگی‌ها استفاده شد. در مرحله آخر مدل مفروض از شایستگی‌های مورد نیاز برنامه‌ریزان درسی، مشتمل بر22 گویه ارائه گردید .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه‌ریزان درسی

چکیده [English]

The main purpose of this research is design a competency model for curriculum planners. Analysis - inductively method with of the curriculum planner’s expert’s viewpoint was used. To determine the competency model for curriculum planner’s 5-stage methodology Byham & Moyer was used. In the first phase was reviewed subject literature and academic resources. Curriculum experts were interviewed in the second stage - the research community was all experts and theorists curriculum planning in Iran that through theoretical sampling method 18 Curriculum experts were selected, than A list of the required competencies of curriculum planners were extracted. And in third stage were completed A list of competencies that based on the first and second phase, which includes 30 components. In four step, to validate the required competence of curriculum planners, Researcher made questionnaires were used that validate approved from view point of experts and reliable test with has been determined 88 % Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data after recorded them in SPSS software was used one-sample T -test to validate the competences. In the final, The assumes model of required competence curriculum planners

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • Design
  • curriculum planners
  • Model