نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقدمه: ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی یکی از مباحث اساسی و کلیدی حوزه برنامه‎درسی است .مروری بر پیشینه نظری ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی در دهه گذشته حاکی از آن است که توجه بسیار جدی به این موضوع شده و آثار و طبقه‎بندی متعددی در این زمینه ارائه گردیده است. بنابراین یکی از حوزه‎های مورد علاقه مک‎نیل وآیزنر، ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی است .این مطلب را با نگاهی به نوشته‎های این دو صاحب‎نظر می‎توان دریافت. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی عمیق اندیشه‎های آیزنر و مک‎نیل در این زمینه، تنوع برداشت‎ها از ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی و دلایل آن را به گونه‎ای منطقی به تصویر بکشد. برای نیل به این مقصود، ابتدا مروری بر اندیشه‎های هر دو صاحبنظر شده و پس از آن ، با تأملی دوباره در این ایدئولوژی‎ها، نکات کلیدی اندیشه‎های این افراد استنتاج گردیده و در نهایت، با مقایسه ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی آیزنر و مک نیل، تحلیل و نتیجه‎گیری انجام شده است. به طور کلی،نتایج این مقایسه نشان می‎دهد که ضمن مشابهت‎ها ،تفاوت اساسی در فلسفه و جهان‎بینی این دو صاحب نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

analysis of curriculum Theory with an emphasis on an a criticsm about Eisner's and McNiell's

نویسندگان [English]

  • saeed mazbouhi 1
  • mohsen hajitabar 2
  • saeed shafiei 3

چکیده [English]

The issue of curriculum ideologies is one of the major and fundamental issues in the field of curriculum. A brief review of the theoretical background of curriculum ideologies over the past decades reveals that a great concern has been addressed to this subject resulting in different classifications and literatures. Eisner and Mac Neil, based on their precious work, are two well-known curriculum scholars deeply interested in curriculum ideologies - related issue. The present paper aims to undertake in-depth study of Eisner’s and Mac Neil’s thoughts in that particular area in order to reflect the different interpretations of curriculum ideologies and give the logical justifications for these understandings. After having reviewed Eisner’s and Mac Neil’s ideas, the researcher made an attempt to introduce key elements of their thoughts mainly through careful consideration to curriculum ideologies. Finally, the findings of the study were analyzed by comparing Eisner’s with Mac Neil’s ideas and some conclusions, as a result, were drawn. Generally speaking, the comparison of the results showed that there were fundamental differences between Eisner’s and Mac Neil’s ideologies and philosophies although they shared some similarities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Curriculum
  • Curriculum ideologies
  • curriculum Theory
  • Eisner
  • Mc Neil