نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه

3 دانشگاه تهران

چکیده

در سال های اخیر بحث‌های متعددی پیرامون جایگزین شدن دیدگاه پست مدرن به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی –اجتماعی به ‏مسائل و باور های انسان ها با دیدگاه مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است. عرصه‌ی تعلیم وتربیت به شکل عام و برنامه درسی ‏به شکل خاص نیز درگیر این جریان شده است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های مبانی فلسفه پست مدرنیسم در ‏برنامه درسی و نقد این مبانی با شاخص‎‌‎های مبانی فلسفی تربیت اسلامی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی-‏تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های حاکی از این است که مبانی فلسفه برنامه درسی پست مدرن در اصول هستی شناختی بر عدم ‏اعتقاد به ماوراءطبیعت؛ در اصول انسان شناختی بر شکل‎‌‎گیری جوهر انسان از طریق روابط اجتماعی، تاریخی و‎ ‎فرهنگی‌؛ در اصول معرفت-‏شناختی بر رد عقلانیت، فطرت، وحی و حاکمیت زبان به عنوان محور آگاهی؛ در اصول ارزش‌شناختی بر محوریت فرد و نسبی بودن اصول ‏جهانشمول و در اصول زیبایی شناختی بر معیار ذهنی زیبایی و دوری از فهم ظاهری و غور در باطن تجارب هنری استوار است. در مقابل ‏مبانی فلسفی تربیت اسلامی در اصول هستی شناختی معتقد به حقیقت ماوراء طبیعی؛ در اصول انسان شناختی بر اعتقاد به متکی بودن ‏وجود حقیقی انسان بر روح؛ در اصول معرفت شناختی بر قابل وصول بودن معرفت؛ در اصول ارزش شناختی بر تکیه بر قرآن و مبانی دین ‏اسلام و ارزش‌های ثابت و متغیر؛ و در اصول زیبایی شناختی بر گرایش ذاتی انسان به زیبایی و عینی و ذهنی بودن زیبایی‌ها استوار است‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of postmodern viewpoint in curriculum based on philosophical foundations‏ ‏of ‎Islamic education

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Khaleghinezhad 1
  • hassan maleki 2
  • rezvan hakimzadeh 3
چکیده [English]

In recent years, there is various discussions around of being substitute postmodernism ‎viewpoint as type of thinking and cultural and cultural-social view to humans’ problems and ‎beliefs to modernism viewpoint in different subjects is common. So that, field of education in ‎generally and curriculum in specially shape engage in flow. According to, present study has ‎done to examine characteristics of postmodern philosophical foundations’ in curriculum and ‎critique of this foundations based on philosophical foundations’ of Islamic education. Method ‎of this research is documental-analytical. Results of this study has showed that philosophical ‎foundations of postmodern curriculum placed in ontological principals upon unbelief to ‎metaphysics; anthropology principals upon shaping of human Essenes via social, historical and ‎cultural relations; epistemological principals upon rejection of wisdom, oracle, temperament and ‎master of linguistic as center of conscious; axiology principals upon center of person and was ‎relative of cosmological principals; aesthetic principals upon subjective criteria of aesthetic ‎and escape of surface understanding and contemplation in essence of experimental aesthetic. In ‎opposition to philosophy foundations’ of postmodern curriculum, philosophy foundations’ of ‎Islamic education placed in ontological principals upon beliefs to metaphysic; anthropological ‎principals upon shaping of human essences based on oracle; epistemological principals upon ‎human ability to reach wisdom; axiological principals emphasis on Quran, Islamic ‎foundations, and absolute and changeable values; aesthetic principals emphasis on person’s ‎inherent interest to aesthetic and objective and subjective criteria of beauty. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • postmodern curriculum
  • Islamic education
  • philosophy foundations.‎