الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 دانشگاه تهران

3 دانشکده دندانپزشکی البرز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه‌ی الگوی برنامه‌‌درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران بوده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از آن، انواع تلفیق ممکن در برنامه درسی دندانپزشکی و تجارب واقعی برخی از دانشگاههای معتبر جهان بررسی شد. سپس بر بنیاد استدلال‌های نظری و دستاوردهای تجربی دانشگاههای معتبر، به طراحی و ارائه الگوی راهنما جهت تولید برنامه‌درسی تلفیقی اقدام گردید و به شیوۀ نظری اعتبارسنجی شد. از بررسی تجارب دانشگاههای مختلف در تلفیق برنامه‌درسی دندانپزشکی، این نتیجه حاصل شد که عنایت این دانشگاهها به الگوی تلفیقی برنامه‌درسی با پیامدهای مثبت همراه بوده و در مجموع، محور فعالیت‌های تغییر و اصلاح برنامه‌درسی در این دانشگاهها را تمرکز بر رویکردهای تلفیقی با محوریت «آموزش توام با پژوهش»، «دندانپزشکی مبتنی بر شواهد» و «ورود دانش های جدید» در برنامه‌ریزی درسی دندانپزشکی تشکیل داده است. با عنایت به تجربه جهانی و دانشگاههای ایران در زمینه اصلاح برنامه‌های دندانپزشکی عمومی و بکارگیری رویکرد تلفیق در برنامه های درسی این دوره، الگوی برنامه‌ریزی درسی تلفیقی آموزش دندانپزشکی عمومی الگویی خواهد بود که در سه سطح (سطح حوزۀ علمی، سطح رشته تحصیلی، سطح برنامه موضوعی یا محتوای درس)؛ با تصمیم‌گیری در بارۀ چهار عنصر (اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی) و با رعایت چهار اصل (تلفیق همزمان در سطح خرد و کلان؛ تنوع روشها و چند بعدی بودن؛ تعادل بین محتوا ـ فرایند محوری برنامه تلفیق؛ و مکمل بودن تلفیق از درون ـ تلفیق از بیرون) به تولید برنامه های درسی می پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Integrated curriculum model in Iran dental education

نویسندگان [English]

  • Maryam Safarnavadeh 1
  • Fariborz Mohamadi Farsani 2
چکیده [English]

The aim of this study was Integrated curriculum model in Iran dental education present This study used a qualitative approach. The library studies and the analysis and interpretation of data from a study library, a possible variety of integration of the dental curriculum and the real experiences of some prestigious universities in the world were evaluated. Then based on theoretical arguments and empirical achievements of prestigious universities to design and deliver integrated curriculum model to generate action, and the model was validated theoretical way. The experiences of various universities combined dentistry course, it was concluded that the grant of the university curriculum model has been associated with positive outcomes. In total, the activities of the modified curriculum in these universities to focus on integrated approaches with a focus on "teaching with research,"evidence-based dentistry" and "entry of new knowledge" in the curricula of dental forms With regard to global experience and universities in the reform program of General Dentistry and development of integrated approach in the curriculum of the course,the pattern of dental education curriculum model will be consolidated at three levels (the scientific field, the field of study, subject or content of the course), with a decision on the four elements(objectives, content, methods and evaluation) and in accordance with the four principles (combining micro and macro levels at the same time, a variety of methods and multi-dimensional being, a balance between the central content integration programs, and the integration of the combined supplements out) the curriculum focuses on the production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • integrated curriculum
  • courses of General Dentistry