تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

چکیده

تربیت معنوی یکی از مهم ترین مسائل آموزشی و تربیتی می باشد. دستیابی به این هدف بزرگ در نهاد آموزش و پرورش، نیازمند نقشه ای است که در ادبیات علوم تربیتی، به آن برنامه درسی می گویند. شناسایی عناصر برنامة درسی معنوی، که هدف اصلی تحقیق می باشد، می تواند نیل به طراحی برنامة درسی جامع در زمینه تربیت معنوی را فراهم سازد. این عناصر شامل اهداف و آرمان، فرآیند یادگیری، نقش یادگیرنده، محیط و فضای یادگیری، نقش معلم، راهبرد تدریس و ارزشیابی می باشد. در نام گذاری عناصر، از دیدگاه میلر استفاده شده است. هرچند ممکن است با مراجعه به منابع بتوان به عناصردیگری، که در برنامۀ درسی معنوی تأثیرگذار هستند، دست یافت، اما این پژوهش دنبال چنین هدفی نیست. این مقاله، با رویکردی توصیفی‌ و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی از منظر نل نادینگز یکی از صاحب نظران در حوزه معنویت پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual component of the curriculum at the viewpoints of Noddings

نویسنده [English]

  • Sadegh Zare-sefat 2
چکیده [English]

Spiritual education is one of the most important educational issues. Achieving this ambitious goal in the educational system needs a map that education in literature, to say the curriculum. Identify elements of spiritual curriculum, which is the main purpose would be to achieve a comprehensive curriculum designed to provide spiritual education. These elements include the goals and aspirations of the learning process, the role of the learner, the learning environment, the role of teacher, teaching strategies and evaluation methods.

In naming elements, from the perspective Miller is used. Although references may be able to Nasrdygry, an influential intellectual in the curriculum are achieved, but this study is not looking for such a purpose. This article, with descriptive approach and using library resources to investigate and explain the spiritual from the perspective of curriculum components Nel Noddings has one of the experts in the field of spirituality.

In naming elements, from the perspective Miller is used. Although references may be able to Nasrdygry, an influential intellectual in the curriculum are achieved, but this study is not looking for such a purpose. This article, with descriptive approach and using library resources to investigate and explain the spiritual from the perspective of curriculum components Nel Noddings has one of the experts in the field of spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Component
  • Curriculum
  • Spirituality
  • spiritual curriculum
  • Noddings