ادراک استادان گروه مشاوره از برنامه درسی پوچ در دانشگاه: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مشکلات اصلی برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش ناشی از عدم توجه به جنبه های پوچ برنامه درسی است که اثرات غیر قابل جبرانی بر رشد و پیشرفت دانشجویان به جا می گذارد. با این توصیف پژوهش حاضر تلاش می کند تا به ادراک استادان گروه مشاوره در شکل گیری برنامه درسی پوچ بپردازد. بنابراین تحقیق براساس هدف، توصیفی و از نوع کیفی-کاربردی است. از لحاظ ماهیت گردآوری داده ها از نوع کیفی بوده که با هدف بررسی برنامه درسی پوچ و از طریق تبیین دیدگاه استادان در شکل گیری آن و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاری و همچنین روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. این پژوهش با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر روی اساتید گروه مشاوره دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان انجام پذیرفته است. از تحلیل محتوایی کیفی اطلاعات حاصل از نظرات اساتید 5 درون مایه اصلی و 17 درون مایه فرعی به دست آمد. درون مایه های اصلی شامل آگاهی های جنسیتی، عدم توجه به بازار کار فارغ التحصیلان، عدم توجه به مباحث چندفرهنگی، عدم توجه به مهارتهای زندگی و آگاهی در زمینه های اعتیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Master perception Conseling Group of null curriculum At the University: Qualitative Study

چکیده [English]

Master perception Conseling Group of null curriculum At the University: Qualitative Study
One of the main problems in education curricula due to lack of attention to null aspects of the curriculum is to irreversible effects on the growth and development of students leaving. Hence the present study attempts to master perception Conseling group on the formation of their curriculum null. So research on target, Descriptive and qualitative – functional. Data collection is qualitative in nature That Determine the curriculum of null And Through the perspectives of teachers in shaping it And by means Semi-structured interviews and Library research is done. This study using purposive sampling And on the faculty Conseling group PNU city of Bukan done. The qualitative content analysis of information obtained from teachers' 5 main themes and 17 sub-themes. The main themes; Gender awareness, Lack of attention to the labor market of graduates, Lack of attention to multicultural issues, Lack of attention to life skills and Fields addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Curriculum"
  • "null curriculum"
  • "Professors PNU'