بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی تعلیم و تربیت، بایستی تربیت انسان‌های متفکر و خلاق باشد. تفکر انتقادی به‌عنوان یکی از الگوهای نوین در نظام تربیتی می‌باشد. هدف مقاله حاضر بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی با می باشد. گرایش مورد نظر در پژوهش کیفی نظریه زمینه ای (Gt) و جامعه مورد بررسی در بخش کیفی متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف دارند، می باشند که از این جامعه با نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع 18متخصص برنامه درسی به عنوان موردهای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق بودند. نتایج پژوهش کیفی بیانگر آنند که مقولاتی مانند سیاست ها و رسالت های نظام آموزشی و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و شرایط موجود در زمینه تربیت معلم، محتوا، اهداف و روش تدریس از موانع تفکر انتقادی می باشند. نتایج پژوهش کیفی بیانگر آنند که مقولاتی مانند سیاست ها و رسالت های نظام آموزشی و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و شرایط موجود در زمینه تربیت معلم، محتوا، اهداف و روش تدریس از موانع تفکر انتقادی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Barriers to Critical Thinking in the Curriculum of Secondary Education: Perspectives of Curriculum Specialists

چکیده [English]

The main purpose of education, training should be creative and thoughtful people. Critical thinking is a new model of educational system. The purpose of the present study is to investigate the qualitative barriers to critical thinking in the curriculum of secondary education from the perspective of curriculum specialists. The trend of this qualitative research is a GT method. The sample of this study included experts who were working at high schools. We selected them through purposive sampling and finally based on data saturation we selected 18 of them. Data collection was conducted through structured interview. The results of this qualitative study showed that issues such as policies and missions of the educational system and the social, cultural, and prevailing circumstances in the field of teacher training, content, objectives and teaching method are the barriers of critical thinking.The results of this qualitative study showed that issues such as policies and missions of the educational system and the social, cultural, and prevailing circumstances in the field of teacher training, content, objectives and teaching method are the barriers of critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • Curriculum
  • Secondary Education
  • Qualitative research