نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 عضوهیئت علمی دانشگاه بیرجند

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

به‌منظور همگامی با تحولات گسترده در عرصه علم و دانش و پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی، بازنگری در برنامه‌درسی ضروری است؛ از سوی دیگر ارزشیابی نتایج تغییرات نیز امری حیاتی تلقی می‌شود. با توجه به تغییراتی که در برنامه درسی مدارس شاهد و ایثارگر انجام شد، بررسی نتایج تغییرات مذکور با رویکرد کیفی هدف پژوهش حاضر است. جامعه آماری، کلیه معلمان دوره اول مدارس ابتدایی شاهد و ایثارگر شهر بیرجند به تعداد 21 نفر در سال‌ تحصیلی 94-93 بودند. با توجه به روش گردآوری داده و اطلاعات که مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود نمونه‌ای به تعداد 15 نفر به شیوه اشباع نظری حاصل شد. داده‌ها بر اساس استراتژی تئوری مفهوم‌سازی بنیادی، به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در عنصر هدف چهار مفهوم 1) تعدد اهداف،2) کمبود زمان، 3) وجود تفاوت‌های فردی،4) دشواری برخی پیام‌ها و یک مقوله‌ی "تحقق نسبی اهداف" بدست آمد. درعنصر محتوا هفت مفهوم 1) حجم زیاد، 2) کمبود زمان،3) عدم تناسب با سن،4) توزیع نامساوی حیطه‌ها، 5) مؤثر بر رشد ارزش‌ها،6)رضایت از مطالب افزوده، 7) مؤثر در خودراهبری و یک مقوله‌ی "نقش محتوا در تحقق اهداف" شکل گرفت. درعنصر روش چهار مفهوم 1) کاربرد روش تجربی قدیم،2) استقبال از روش جدید،3) جلب مشارکت و همکاری،4) نقش الگو و رسانه و یک مقوله‌ی "روش، مؤثر در تحقق اهداف" حاصل گردید. درعنصر ارزشیابی، دو مفهوم 1) رضایت نسبی از ارزشیابی توصیفی،2) رضایت از ارزشیابی توصیفی و یک مقوله "ارزشیابی، مؤثر در تحقق اهداف" بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative approach to evaluating changes in scarifying schools Quran curriculum

چکیده [English]

In order to keep pace with developments in the field of science and knowledge, and meet the needs of the individual and society, it is necessary to revise the curriculum in this regards evaluating the results of changes is critical. Due to changes in the scarifying school’s Quran curriculum; evaluating the results of these changes was the aim of this study with using qualitative approach.The population were all teachers of Birjand’s primary scarifying schools in the 2013-2014 academic years. The method of collecting data was semi-structured interview. Based on grounded theory strategy, data were analyzed with open, axial and selective coding. Results in objective element 1) multiplicity of purposes, 2) lack of time, 3) existing individual differences, 4) The difficulty of some messages and “Partial realization of the objectives” were revealed as category. In content element 1) High volume, 2) lack of time, 3) lack of fitness to age, 4) the unequal distribution areas, 5) effective in growing the values, 6) satisfaction from added content, 7) Effective in self-regulation; and “ content role in achieving the goals” revealed as a category. In the method Element 1) the use of old empirical methods, 2) embracing the new approach, 3) participation and collaboration, and 4) the role of model and media; “Method is effective in achieving the goals” extracted as a category. In evaluation element 1) the relative satisfaction of descriptive evaluation, 2) satisfaction of descriptive evaluation and a category of "evaluation effective in achieving the goals" were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran Curriculum
  • changes in education
  • Curriculum
  • Evaluation
  • qualitative approach