نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف این ‌پژوهش شناسایی چگونگی واکنش معلمان ابتدایی با تغییر برنامه درسی ریاضی چهارم ابتدایی می‌باشد. با عنایت به این که به تازگی با تغییرات ایجاد شده در کتب درسی ریاضی در پایه‌های مختلف دوره‌ی ابتدایی مواجهه هستیم ، لازم است که واکنش معلمان را به عنوان مجریان اصلی چنین تغییرات مهمی، بدانیم. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته است.مشارکت کنندگان 20 نفر از معلمان ابتدایی شهرهمدان در سال تحصیلی 1399-1398بودندکه به شیوه گلوله برفی نمونه‌گیری شدند.ابزارجمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و مشاهدات کلاسی بوده است.داده‌های این پژوهش به روش کدگذاری و مقوله‌بندی و با بهره‌گیری از عناصر چهارگانه تایلر، در سطوح آگاهی و نگرش تحلیل شدند.یافته‌ها نشان داد که معلمان به طور کلی نسبت به تغییرات برنامه‌درسی ریاضی آگاهی دارند، آن را پذیرفته و اجرا می‌کنند. علت این امر آن است که تغییرات اخیر موجب بهبود برنامه‌درسی ریاضی شده است بنا به دلایلی از جمله: ایجاد علاقه برای دانش‌آموزان و جلوگیری از سستی و رخوت در یادگیری درس ریاضی، به روز و جذاب شدن فعالیت‌های داخل کتاب.به علاوه آن‌ها با کسب دانش،آگاهی و فهم خوبی در مواجهه با تغییرات داشته و نگرش‌های مثبت و منفی در برخورد با محتوا، روش تدریس و ارزشیابی آن داشته‌اند و تغییرات صورت گرفته مورد مطلوب معلمان قرارگرفته و در جهت تسریع، بهبود عملکرد آنان توانسته گامی تازه و موفق بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How Elementary School Teachers Deal with Changing Math Curriculum

نویسنده [English]

  • reza malmir

Department of Educational Sciences, Curriculum Planning Orientation, Bu Ali Sina University, Hamadan

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify how elementary teachers react to curriculum change in the fourth elementary math. Given the recent changes in math textbooks at different grate of elementary, is necessary to consider the reaction of teachers as the main implementers of such important changes. This study has been done with a qualitative approach. The participants were 20 primary school teachers in the city of Hamedan in the academic year 2010-2011 who were sampled by snowball. The data collection tools were semi-structured interviews and classroom observations. The data of this study were analyzed by coding and categorization method and using the four elements of Tyler, at the levels of knowledge and attitude. The findings showed that teachers are generally aware of, accept, and implement math curriculum changes. The reason for this is that recent changes have improved the math curriculum for a number of reasons, including: creating interest in students and preventing laziness in learning math, updating and making activities within the book more attractive. In addition, they have good knowledge, awareness and understanding in the face of change and have positive and negative attitudes in dealing with the content, teaching method and evaluation, and the changes have been favored by teachers and in order to accelerate, improving their performance has been able to take a new and successful step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Change
  • Math
  • Teacher Reaction