تبیین و تحلیل عناصر و مولفه های برنامه درسی عمل فکورانه(عمل گرای شوابی) براساس منابع و اسناد معتبر علمی

جواد جهان؛ مرزبان ادیب منش؛ محمد پاک سرشت

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 1-42

https://doi.org/10.22054/qric.2018.25099.172

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی، تبیین و تحلیل عناصر و مؤلفه های برنامه درسی عمل فکورانه و تحلیل آن بر اساس منابع معتبرعلمی انجام شده است. پژوهش در زمره پژوهش های کیفی و روش پژوهش شامل؛ تحلیل محتوای کمی و کیفی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه ی اسناد و منابع معتبر علمی حوزه برنامه درسی عمل فکورانه و نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از ...  بیشتر

به ‏گزینی دانش بومی در بومی‏سازی برنامه‏ های درسی با توجه به آموزه‏ های تربیتی رضوی(ع)

صادق زارع صفت

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22054/qric.2018.20288.138

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نحوه تأثیر دانش بومی در بومی‌سازی برنامه‌های درسی و با تأسی بر فرهنگ رضوی با رویه‌ای تحلیلی-اکتشافی داده‌های خود را استخراج نموده است. لذا بر اساس ماهیت کیفی، مبتنی بر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‏ها توصیفی– تحلیلی می‏باشد. برنامه‌های درسی را در چارچوبی مبتنی بر هدف، روش، محتوا و ارزشیابی مورد ...  بیشتر

بررسی پدیدار‌شناختی برنامه‌درسی تجربه‌شده درس علوم پایه چهارم از منظر دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

شادی دلخون

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22054/qric.2019.16427.99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه شده درس علوم پایه چهارم از منظر دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و پدیدار شناختی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان پایه‌ چهارم ابتدایی می‌باشد. نمونه آماری به شیوه در دسترس انتخاب شده است. تعداد افراد نمونه جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسلامی در آموزش عالی با تاکید بر روش آمیخته

عرفانه قاسمپور؛ الهه قاسم پور؛ احمد ملکی پور

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 88-112

https://doi.org/10.22054/qric.2018.14790.87

چکیده
  تحقیق حاضر با عنوان مطالعه برنامه درسی اجرا شده و ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی در پی بررسی میزان تحقق اهداف دروس عمومی معارف اسلامی بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه تهران به حجم 270 نفر با استفاده ...  بیشتر

بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد

یونس طاطاری؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 113-126

https://doi.org/10.22054/qric.2018.3829.24

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مؤلفه‌های برنامه درسی در این پژوهش شامل ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش؛ پیمایشی و از نظر هدف؛ مطالعه‌ای کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ...  بیشتر

واکاوی رفتارهای خشونت آمیز آموخته شده در مدرسه از منظر برنامه درسی پنهان

سعید صفائی موحد؛ افسانه ایزدی فر

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22054/qric.2018.15855.92

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بازنمایی رفتارهای خشونت آمیزی است که دانش آموزان به دلیل حضور در بافت مدرسه آنها را می آموزند. مکان این پژوهش یکی از مدارس دوره متوسطه اول در شهر تهران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق مردم‌نگاری آموزشی صورت گرفته و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مشاهده در میدان تحقیق و مصاحبه‌های ...  بیشتر