نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان مطالعه برنامه درسی اجرا شده و ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی در پی بررسی میزان تحقق اهداف دروس عمومی معارف اسلامی بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه تهران به حجم 270 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. نمونه آماری اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران به حجم ده نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که برنامه درسی اجرا شده از سوی اساتید در حیطه‌های دانشی، نگرشی و عملکردی از سوی دانشجویان حاصل نشده است؛ لذا دانشجویان به اهدافی که اساتید از اجرای برنامه درسی مدنظر داشته‌اند، دست نیافته‌اند. به‌طور کلی پژوهش حاضر نشان داده است که بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی انطباق وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسلامی در آموزش عالی با تاکید بر روش آمیخته

نویسندگان [English]

  • e gh 1
  • Elahe Ghasempoor 2
  • a m 3

1 t

2 Islamic Azad University of Arak

3 t

چکیده [English]

تحقیق حاضر با عنوان مطالعه برنامه درسی اجرا شده و ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی در پی بررسی میزان تحقق اهداف دروس عمومی معارف اسلامی بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه تهران به حجم 270 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. نمونه آماری اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران به حجم ده نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که برنامه درسی اجرا شده از سوی اساتید در حیطه‌های دانشی، نگرشی و عملکردی از سوی دانشجویان حاصل نشده است؛ لذا دانشجویان به اهدافی که اساتید از اجرای برنامه درسی مدنظر داشته‌اند، دست نیافته‌اند. به‌طور کلی پژوهش حاضر نشان داده است که بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی انطباق وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Implemented Curriculum
  • Achieved Curriculum
  • General Education
  • Islamic Sciences course
احمدی، غلامعلی. (1385). بررسی میزان هم‌خوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 86. صص 92-51.
امینی، محمد؛ رحیمی، حمید؛ صمدیان، زهره؛ غلامی علوی، صدیقه. (1392). ارزیابی مهارت‌های فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 21. صص 120-103.
پارسا، عبدالله؛ ساکتی، پرویز. (1386). رویکردهای یادگیری، نتایج یادگیری و ادراکات دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده و دوره تحصیلی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و ششم. شماره 3. صص 23-1.
خوشی، ابوالفضل؛ ملکی، حسن؛ کلانتری، ابراهیم. (1392). طراحی و تبیین اهداف مطلوب انقلاب اسلامی (برنامه درسی دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها). فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. سال دهم. شماره 32. صص 146-119.
عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد؛ رضایی زاده، مرتضی. (1388). ضرورت و راهکارهای بهبود برنامه‌ی درسی دروس عمومی دوره‌ی کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال سوم، شماره 10، صص 129-94.
فضل الهی، سیف اله؛ حاج ابراهیمی، محمدتقی. (1389). راهکارهای عملی اسلامی شدن دانشگاه‌ها؛ با رویکردی به دیدگاه استادان دروس معارف اسلامی. معرفت. سال نوزدهم. شماره 157. صص 67-82.
فیروزی، سید رضا. (1393). راهنمای تدریس نیازمحور. ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی معارف. شماره 104. صص 8-5.
لیاقتدار، محمد جواد؛ شانظری، جعفر؛ مسلمی، معصومه. (1387). بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در شهر کرمان. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. سال هفتم، شماره چهاردهم، صص 22-1.
مجیدی، محمدرضا؛ فاتحی، ابوالقاسم. (1385). سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه ریزی دروس معارف اسلامی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 41. صص 56-37.
میرشکاری، زینب؛ اوجی نژاد، احمدرضا؛ قلتاش، عباس. (1394). ارزیابی میزان هم‌خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی شهرستان نی ریز در سال تحصیلی 92-1391. پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال دوازدهم. دوره دوم، شماره 17. صص 98-89.
یوسفی لویه، وحید. (1386). تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان. دو فصلنامه تربیت اسلامی. سال سوم. شماره 5. صص 184-153.