ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

زهرا ابوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.35150.235

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول آموزش ارزش‌ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره‌گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

آسیب‌شناسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای کیفی

علی اصغر ملکی زاده؛ فریبا خوشبخت؛ محبوبه البرزی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، ، صفحه 86-114

https://doi.org/10.22054/qric.2023.36380.242

چکیده
  هدف مقاله‌ی حاضر شناسایی آسیب‌های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت‌کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) بودند که با شیوه هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. رویکرد مورداستفاده در تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

زهرا ابوالحسنی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، ، صفحه 110-138

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9679

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش­ها با محوریت اصول آموزش ارزش­ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره­گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت­کنندگان ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

یعقوب عزیزی؛ علیرضا صادقی؛ حسین عبداللهی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7038

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انجام شده است. در این راستا چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش ترکیبی (کیفی- کمی ) است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر