مطالعه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده دروس عمومی معارف اسلامی در آموزش عالی با تاکید بر روش آمیخته

عرفانه قاسمپور؛ الهه قاسم پور؛ احمد ملکی پور

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1396، ، صفحه 88-112

https://doi.org/10.22054/qric.2018.14790.87

چکیده
  تحقیق حاضر با عنوان مطالعه برنامه درسی اجرا شده و ادراک شده دروس عمومی معارف اسلامی در پی بررسی میزان تحقق اهداف دروس عمومی معارف اسلامی بوده است. این پژوهش به دو شیوه کمی (از نوع توصیفی) و کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه (اساتید و دانشجویان) و نمونه آماری دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه تهران به حجم 270 نفر با استفاده ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

یعقوب عزیزی؛ علیرضا صادقی؛ حسین عبداللهی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7038

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انجام شده است. در این راستا چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش ترکیبی (کیفی- کمی ) است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران

عرفانه قاسم پور؛ رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ احترام قاسم پور

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7037

چکیده
  در دنیای کنونی که بیش از پیش نیاز به دانش آموختگان دارای اطلاعات و مهارت‌های عمومی، توانمند در دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات مؤثر، تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه‌ی راه حل‌ها، تفکر خلاق و شناسایی محیط ملی و بین‌المللی احساس می‌شود. علاوه بر برنامه درسی تخصصی، دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در تعداد معینی از دروس با موضوعات ...  بیشتر