ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی براساس رویکرد نظریه سازنده گرایی اجتماعی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، ، صفحه 62-85

https://doi.org/10.22054/qric.2023.35648.239

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه اول با توجه به رویکرد سازنده گرایی بود. روش مورد نظر تحلیل محتوای کیفی است. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ الگوی ﻣﻄﻠﻮب از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی مطالعات اجتماعی ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ به دست آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮی از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ بهره‌گیری ...  بیشتر

تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره متوسطه اول(1393) و کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی سابق(1390) از منظر هویت ملّی

ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ حمید محمدظاهری

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 145-165

https://doi.org/10.22054/qric.2016.3918

چکیده
  با توجه به اینکه هویت ملّی و هویت یابی از مسائل اساسی و ضروری هر جامعه است و کتاب‌های درسی تجلّی‌گاه سیاست‌های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم و کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی) پایه اول راهنمایی تحصیلی (سابق) سال 1390از منظر ...  بیشتر