واکاوی ابعاد برنامه درسی پوچ

شیرین داوری؛ محمود مهرمحمدی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، ، صفحه 140-162

https://doi.org/10.22054/qric.2023.41680.265

چکیده
  از جمله دست‌آوردهای مفهومی رشته برنامه درسی، مفهوم برنامه درسی پوچ می‌باشد. مفهومی که توسط آیزنر در سال ۱۹۷۹ برای نخستین بار معرفی و موجب جلب ‌توجه برخی از اندیشمندان رشته برنامه درسی به این شکل از برنامه و ابعاد و تاثیرات آن شده است. هدف تحقیق حاضر واکاوی ابعاد مفهوم برنامه درسی پوچ بر اساس تلاش‌های صورت گرفته از سوی صاحب‌نظران ...  بیشتر