آسیب‌شناسی ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای کیفی

علی اصغر ملکی زاده؛ فریبا خوشبخت؛ محبوبه البرزی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، ، صفحه 86-114

https://doi.org/10.22054/qric.2023.36380.242

چکیده
  هدف مقاله‌ی حاضر شناسایی آسیب‌های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت‌کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) بودند که با شیوه هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. رویکرد مورداستفاده در تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر