نویسنده = بختیار شعبانی ورکی
تعداد مقالات: 2
2. نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 67-105

10.22054/qric.2018.16345.97

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور