برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

یعقوب عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.25080.171

چکیده
  در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری در حوزه برنامه درسی مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد یا اینکه غفلت های گذشته را نمایان می سازد، این نوشتار با رویکرد اسنادی-تحلیلی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، متاسفانه در زمان های قبل، مادران ...  بیشتر

برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

یعقوب عزیزی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، ، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9678

چکیده
  معانی نهفته در برداشت های مختلف از برنامه درسی، نوعی تحول و پیشرفت مفهومی است. در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری از این حوزه مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد، این نوشتار با رویکرد سنتزپژوهی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، در این ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

یعقوب عزیزی؛ علیرضا صادقی؛ حسین عبداللهی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7038

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انجام شده است. در این راستا چهار عنصر اصلی برنامه درسی شامل (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) مورد ارزشیابی قرار گرفته اند. روش مورد استفاده در این پژوهش روش ترکیبی (کیفی- کمی ) است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر