مطالعه تطبیقی سرفصل دروس دکترای مدیریت ورزشی ایران وکشورهای منتخب

سیدمحمد حسین حسینی روش؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ رضا اسماعیل زاده قندهاری

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1402، ، صفحه 116-138

https://doi.org/10.22054/qric.2023.60670.324

چکیده
  هدف این تحقیق مطالعه و بررسی سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت ورزشی ایران (براساس آخرین بازنگری سال1393 ) و مقایسه آن با کشور های منتخب (امریکا، کانادا )، جهت آگاهی از محتوای سرفصل دروس به منظور دستیابی به تناسب، همخوانی و دستاورد های آن می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، کیفی از نوع مقایسه ای- تطبیقی تنظیم شده است که چهار مرحله جرج ...  بیشتر